فهرست

توزیع سبد غذایی در روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت 1398 برای یکصد نفر از مادران باردار دارای سوء تغذیه و فقر مالی

سبد غذایی برای یکصد نفر از مادران باردار دارای سوء تغذیه و فقر مالی در محل شرکت تعاونی مرکز بهداشت بابل در روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت 1398 توزیع می گردد.