فهرست

واحدسلامت نوجوانان، جوانان، و مدارس معاونت بهداشتی بابل

براساس اطلاعات وامار موجوددر سال 89 - 88 ، از کل جمعیت شهرستان ، 75098 راجمعیت دانش آموزی تشکیل میدهد که از این تعداد 33841 نفر در مقطع ابتدایی ، 19956 نفردر مقطع راهنمایی وحدود 21548 نفردر مقطع متوسطه در 648 مدرسه شهری وروستایی مشغول به تحصیل میباشند.لازم به ذکراست که صد در صداین دانش آ موزان تحت پوشش مراکز بهداشتی –درمانی شهرستان بابل قرار گرفته اند.

چشم انداز:
بهداشت مدارس مجموعه اقداماتی است که به منظورتشخیص ،تامین ،حفظ وارتقاء سلامت جسمی ،روانی واجتمایی دانش آموزان وکارکنان مدارس که به نحوی در ارتباط با دانش آموزان قرار دارند وتحت راهنمایی وسرپرستی مسئولان مدرسه به اجرا درمیاید.

پرسنل :

نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
دکتر خدیجه فلاح ولوکلایی کارشناس مسئول واحدبهداشت مدارس دکتری  
مژگان رجبعلیان کارشناس بهداشت مدارس لیسانس Mojgan-416@yahoo.com
حمیده رمضانی کارشناس بهداشت مدارس لیسانس -

تماس با گروه :

تلفن مرکزبهداشت شهرستان 9-01132332876
تلفن مستقیم کارشناس مسئول 01132364616
تلفن داخلی گروه 138
دورنگار 32339403 - 32363875

 

برنامه ها وفعالیتهای واحد:
 
* نظارت وپایش براجرای برنامه های تدوین شده وپیگیری آنها درسطح خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی - درمانی

* تشکیل جلسات آموزشی جهت پزشکان ، کارشناسان ،کاردانان وبهورزان

* انجام معاینات غربالگری وپزشکی برای دانش آموزان پایه های اول ابتدایی درپایگاههای سنجش و دانش آموزان پایه های اول راهنمایی ودبیرستان در خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی در مانی شهری

* انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول دبیرستان وتکمیل واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی
* معاینه ، بیماریابی ودرمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوزیس در سطح مدارس شهری وروستایی

* همکاری در اجرای طرح آهن یاری دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان با واحد تغذیه

* همکاری در اجرای طرح سنجش ید در ادرار در دانش آموزان مقطع ابتدایی با واحد تغذیه

* بهبود وضعیت بهداشت محیط مدارس

* بهبود وضعیت تغذیه در مدارس

* پیشگیری از بیماریهای شایع در سنین مدرسه

* پیشگیری از حوادث وسوانح در سنین مدرسه

* جمع آوری آمارهای مراکز وتجزیه وتحلیل اطلاعات

* محاسبه وارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان به تفکیک جنس وشهر وروستا

* تهیه و توزیع نشریات آموزشی

* تشکیل جلسات درون بخشی وبیرون بخشی با واحدهای داخلی وادارات دیگروهماهنگی با آنها جهت اجرای بهتر برنامه ها

* تهیه لوازم وتجهیزات مورد نیاز جهت معاینات غربالگری وپزشکی دانش آموزان وتوزیع آنها در سطح پایگاههای سنجش ،مراکزبهداشتی-درمانی ، وخانه های بهداشت