فهرست

معرفی واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 

 برنامه های جلسه آموزشی پزشکان خانواد Version 18

واحد امورشبکه

واحد امور شبکه ها (گسترش) که در ستاد مرکز بهداشت واقع شده است،هدف والای تامين و ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی در شهر و روستا و بالا بردن ميزان آگاهي مردم و امکان دسترسی بهتر آنها به خدمات بهداشتی را تعقيب می نمايد.اين واحد در واقع رابط بين واحد های پشتيبانی و واحدهای فنی بهداشتی است و بر پوشش کامل خدمات بهداشتی درمانی نظارت دارد.وظايف اصلی اين واحد،توسعه فضای فيزيکی ،تامين نيروی انسانی و تجهيز مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی ،پايگاههای بهداشت و خانه های بهداشت و پشتيبانی اين واحد ها در جنبه های ذکر شده می باشد.

شرح وظائف:

مسئول اجراي طرح بيمه روستايي ( از سال 1384) شامل :برآورد جمعيت،استخدام و گزينش نيروها ، تعيين محل خدمات ، تامين و تجهيزات وسايل و امکانات مورد نياز ، آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده ، نظارت  و پايش اجراي برنامه ها ، ايجاد هماهنگي برون بخشي با مسئولين بيمه خدمات درماني ، آموزش کليه بهورزان

بر آورد و تامين نيروي انساني شامل تامين نيازها و اولويتهاي نيروي انساني واحد هاي بهداشتي درماني خانه هاي بهداشتي و پايگاههاي بهداشتي ،توزيع نيروي انساني و نظارت بر اجراي ضوابط مربوطه

توسعه واحد هاي بهداشتي درماني شامل مکان يابي ،تهيه نقشه پراکندگي جمعيت ،ايجاد و راه اندازي واحد ها باز نگري ادواري طرح گسترش شبکه ها

بهبود استاندارد منابع:توسعه و بهبود استاندارد واحد هاي بهداشتي درماني ، اولويت بندي احداث ، تعيين مکان براي احداث ، نظارت و هماهنگي در احداث بناها

برنامه ريزي نظارت و پايش و ارزشيابي:برنامه ريزي ساليانه و ميان مدت ، تهيه برنامه نظارت بر واحد ها و اجراي آن ، ارزشيابي خدمات و اثر بخشي آنها

تامين و توزيع تجهيزات و مواد مصرفي شامل برآورد نياز واحد هاي بهداشتي درماني و پيگيري اقلام تا توزيع

 برنامه ريزی جهت شناسايی جغرافيايی و سرشماری جمعيت در مناطق تحت پوشش

 آموزش و باز آموزي: آموزش نيروهاي جديدالورود و باز آموزي کارکنان

 رايانه اي نمودن کليه اطلاعات شاغلين ، ساختماني ، جمعيتي ، تجهيزاتي و 

 ايجاد هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي

 جمع آوري و کنترل زيج حياتي از خانه هاي بهداشت

 برنامه ريزي در جهت جلب مشارکتهاي مردمي

 تشکيل ستاد تسهیلات نوروزي

 

مشاركتهاي مردمي –Social participation

امروزه میزان مشارکت جوامع در برنامه های دولت ها یکی از شاخص های مهم ارزیابی میزان توفیق وروند توسعه محسوب میشود ودولت هاتلاش می کنند هر چه بیشتر آحاد جامعه را با برنامه های خودآشنا کرده ودر اجرای برنامه ها از آنها کمک بگیرند زیرا مسئولیت کاهش خطرات، تنها متوجه دولت نیست بلکه تمام افراد جامعه باید در آن سهیم شوند.برای ایجاد تحولات سازنده واصلاحات در نظام سلامتنیاز به یک عزم عمومی داریم که همه آحادجامعه در راستای این تغییرات بسیج شوند. واحد مشاركتهای مردمی به کار گیری توان خیرین ،سازماندهی محیط های حامی سلامت ومهمتر از همه جلب مشارکت مردم در مواجهه با چالش های که نظام بهداشتی کشور پیش رودارد، یک ضرورت مهم محسوب می شود.حضور بانوان داوطلب سلامت در کشور،به عنوان یک طلیه روشن قلمداد می شود که افق دستیابی به سلامتی عادلانه تروبهتر رادرکشور عزیزمان نوید میدهد.

واحد مشاركتهای مردمی مديريت و ساماندهی برنامه های مشاركتهای مردمی و سازمانهای دولتی و غيردولتی در جهت تحقق اهداف نظام سلامت را بعهده دارد.

اين واحد برنامه ريزی، هماهنگی و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل‌را بعهده دارد .

شرح وظیفه كارشناس مسئول برنامه جلب مشاركت مردمی

1-بررسی و برنامه ريزی برای دستيابی به اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سياستهای وزارت متبوع

2-تدوين برنامه عملياتی جلب مشاركت بر اساس اولويتها

3-برنامه ريزی در جهت پيشبرد اهداف برنامه های مشاركت جامعه از طريق جلب مشاركت ساير سازمانها، ادارات و نهادهای دولتی و غير دولتی در جهت استفاده از منابع بالقوه آنان در توسعه برنامه های سلامت ازطریق شرکت فعال داوطلبان سلامت در همایشهای مرتبط با سازمانهای چون محیط زیست ،شهرداری ، جنگل بانی و...

4-افتتاح خانه رابط در معاونت بهداشتی وبرنامه ریزی ونظارت در جهت اجرای برنامه های کمیته های سه گانه خانه رابط

5- تهیه امکانات وتجهیزات جهت تهیه گاهنامه خانه رابط و تهيه متون آموزشی در جهت اهداف برنامه جلب مشاركت

6-جمع آوری ، بررسی، تجزيه و تحليل گزارشات آماری فصلی و ساليانه در سطح شهرستان وارسال به موقع به وزارت متبوع و بازخورد مناسب به مراکز بهداشتی درمانی تابعه

7-برنامه ريزي جهت شرکت داوطلبان سلامت در همایش ها وسیمینار ها و.... برای ارتقاء دانش در اجرای هرچه بهتر برنامه های جلب مشاركت مردمی

8-آموزشهای مدون به منظور آموزش وتربيت رابط مربی در سطح مراکز بهداشتی درمانی

9-برنامه ريزی در جهت ايجاد انگيزه و تداوم همكاری داوطلبان سلامت و آشنایی بیشتر آنان با یکدیگر از طریق بر پایی همایش،مسابقات ورزشی و... در مناسبتهای مرتبط با سلامت و اردوهای زیارتی وسیاحتی و...

10-برنامه ريزی اجرای فعاليتهای فوق برنامه در جهت توانمند سازی داوطلبان سلامت

11-برنامه ريزی در جهت ارتقاء مهارتهای عملی داوطلبان سلامت

12 -پايش، نظارت و ارزشيابی فعاليتهای اجرائی برنامه داوطلبان سلامت

13-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

14-برنامه ريزی جهت اجرای مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلبان سلامت

"خلاصه ای از برنامه پزشک خانواده شهری"

- نظام سلامت عبارت است از تمام سازمان ها، موسسات و منابعی که به ارائه یا تولید اقدامات سلامت اختصاص دارند و Health action عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات بهداشت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت باشد.

- پزشك خانواده مسئوليت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته‌ي خدمات تعريف شده؛ بدون تبعيض سني، جنسي، ويژگي‌هاي اقتصادي اجتماعي و ريسك بيماري در اختيار فرد، خانواده، جمعيت و جامعه‌ي تحت پوشش خود قرار دهد. پزشك خانواده در هنگام عقد قرارداد ، يك پزشك واجد شرايط را به عنوان جانشين برابر ضوابط این دستورالعمل با اخذ مهر و امضای ایشان معرفی می نماید.

پزشک خانواده و تیم سلامت موظف هستند برابر دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت نسبت به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، انجام ویزیت پایه و ثبت کلیه اقدامات، ارجاعات و نتایج خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در این پروندهِ برخط اقدام نمایند.

- بسته خدمات سلامت (Health Services Package):خدمات بهداشتي، درماني، يا توانبخشي پايه و داراي اولويت مانند مراقبتهای بهداشتی برابر برنامه های سلامت کشوری(مجموعه پیوست که توسط وزارت بهداشت تهیه شده و حسب نیاز بازنگری و تکمیل می شود)، خدمات پزشکي شامل کليه اقدامات درماني سرپائي، تجويز داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي، درخواست مشاوره و پي گيري مراقبت هاي انجام شده يا قابل انجام براي جمعيت تحت پوشش و همچنين خدمات توانبخشي پايه و داراي اولويت كه باید توسط پزشك خانواده يا تيم سلامت ارائه يا فراهم ‌شود. خدمات ارتقاي سلامت، پيشگيري و درمان‌هاي اوليه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پي‌گيري بيمار، اجرای برنامه هاي آموزشي جهت ارتقاي سلامت عمومي عمده‌ي خدمات اين سطح را تشكيل مي‌دهد كه در چارچوب خدمت‌هاي واحد پزشكي خانواده اقدامات پشگيرانه، ارائه درمانهاي اوليه، تجويز دارو، درخواست انجام خدمات پاراكلينيك، درخواست مشاوره، ارجاع بيماران و پيگيري بيماران ارجاعي و همچنين ثبت و ضبط اطلاعات بيماران در پرونده الکترونیک سلامت آنها مي باشد كه در چارچوب خدمات تیم سلامت و پزشك خانواده شكل مي گيرد.

- اقدامات و مداخلات ساده جراحي و باليني: شامل خدماتي (غير اورژانس) است كه حسب مهارت و تمايل پزشك خانواده به شرح زير انجام مي‌شود، که متضمن پرداخت تعرفه دولتي بوده كه 30 درصد آن توسط مراجعه كننده و 70 درصد آن توسط سازمانی بيمه قابل پرداخت خواهد بود. (فهرست اين خدمات مطابق فهرست سازمانهاي بيمه خواهد بود) :  وازكتومي بدون تيغ جراحي (برابر ضوابط وزارت بهداشت)- ختنه - كشيدن ناخن - برداشتن خال و ليپوم و زگيل (در موارد غير زيبايي)- نمونه برداري از پوست و مخاط- كاتتريزاسيون ادراري - آتل بندي شكستگي ها - شستشوي گوش - خارج كردن جسم خارجي  - كار گذاشتن لوله معده و ركتوم - انجام احياء قلبي ريوي - لوله گذاري تراشه - اقدامات اوليه در مسموميت ها - اقدامات اوليه در اورژانسهاي تنفسي - اقدامات اوليه در بيماران مصدوم - اقدامات اوليه در بيماران اورژانسي و هماهنگي براي انتقال مجروح به سطوح بالاتر براي ادامه درمان - بخيه و دبريدمان زخم‌ها.

- مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع (محل استقرار پزشک خانواده مسئول و قسمت بهداشت عمومی تیم سلامت مثل کاردان/کارشناس بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها و ... و پایگاه پزشک خانواده ضمیمه بوده ) كه به طور معمول در جايي نزديك به محل زندگي مردم (جمعيت تحت پوشش) قرار دارد، و در آن نخستين تماس فرد با نظام سلامت از طريق پزشك خانواده يا تيم سلامت اتفاق مي‌افتد

- پزشک خانواده موظف است در تمام ساعت شبانه روز ( بجز ساعات 10 شب تا 7 صبح که با درخواست ستاد استانی و تأئید ستاد کشوری قابل تغییر است) با در اختیار گذاردن تلفن ثابت و همراه خود به کلیه تماس های تلفنی افراد تحت پوشش پاسخ داده و نسبت به ارائه مشاوره و راهنمایی لازم اقدام نماید.

- انجام خدمات پرستاري نظير تزريقات و وصل سرم در سرانه پزشک خانواده و تیم سلامت منظور گردیده و رايگان ارائه می باشد ولي مواد مصرفي (سرنگ و ست سرم) توسط گيرنده خدمت تأمين خواهد شد

- ساعت كـار تيم سلامت روزانه 8 ساعت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر (8 تا 12 و 4 تا 8 و پنج شنبه ها فقط صبح) تعيين مي‌گردد.

- اگر نسخه بيمار توسط پزشك خانواده، متخصص و فوق تخصص به آزمايشگاه و تصويربرداري طرف قرارداد و در قالب نظام ارجاع، ارجاع شده باشد، 80% هزينه در بخش دولتي و 70% هزينه در بخش خصوصي (طبق تعرفه توافقي) به عهده سازمان های بیمه خواهد.

- اگر بيمار جهت دريافت خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداري به مراکز غير طرف قرارداد مراجعه نمايد پرداخت صدرصد هزينه ها به عهده وي خواهد بود.

اسامی همکاران واحد گسترش شبکه

مدیر گروه گسترش شبکه:

- سرکار خانم دکتر فاطمه بیانی

کارشناسان گسترش:

1- رجبعلی رمضانی

2- مریم موسوی

3- راضیه کریم پور

4- مژگان رمضان نیا

5- عذرا بابازاده

6- نجیبه حسن پور

7- سمانه خردمندی

8- اصغر یوسف نژاد

9- حسین قائمی