فهرست

معرفی واحد سلامت و محیط کار

كنترل‌ عوامل‌ محيطی در ارتقای سلامت‌ انسان‌ نقش‌ اساسی و كليدی دارد و آلاينده‌ های محيط كه‌ از تنوع‌، گستردگی و پيچيدگی خاصی برخوردارند، می توانند هر سه‌ بعد جسمی، روانی و اجتماعی سلامت‌ انسان‌ را با خطر مواجه‌ سازند.امروزه‌ بيشتر اين‌ آلاينده‌ ها حاصل‌ فعاليتهای روز مره‌ و يا فعاليتهای ويژه‌ انسانها نظير علوم، فنون‌، صنايع‌ و ارتقای سطح‌ فناوری می باشند كه‌ در روند توليد آنها گاه‌ علم‌ و اراده‌ انسان‌ بصورت‌ عمدی دخالت‌ داشته‌ و گاهی نيز ناشی از عدم‌ آگاهی و اطلاع‌ از پيامدهای آن هستند.

بهداشت محیط عبارتست از كنترل عواملی از محيط زندگی كه به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثير ميگذارند.

هدف کلی بهداشت محیط ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه می باشد.

  مشخصات پرسنلی و شرح وظایف کارکنان واحد ستادی بهداشت محیط

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مقطع تحصیلی

سمت

شرح وظایف

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

 

1

مهندس محسن

میرزایی

بهداشت محیط

فوق لیسانس

کارشناس ارشد

رئیس گروه سلامت محیط و کار

32332876-9
32323298

119

-

2

مهندس سید بابک

بیکایی

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه کارگروه سلامت و امنیت غذایی،بهداشت آب و فاضلاب

//

169

Babak beikaei49@gmail.com

3

مهندس احمد

صالحی

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه بهداشت پرتوها،بهداشت بیمارستان و کارآموزی دانشجویان بهداشت محیط

//

169

-

4

مهندس رستم

عباس زاده

بهداشت محیط

فوق لیسانس

کارشناس ارشد

مسئول برنامه دخانیات ،بهداشت زندان،آموزشگاه اصناف،برنامه خود اظهاری و خود کنترلی

//

119

r.abbas1346@yahoo.com

4

مهندس داود

للهی

بهداشت محیط

لیسانس

کارشناس

مسئول برنامه بهداشت مدارس،مساجد،مبارزه با حشرات و جوندگان

//

169

-

5

مهندس سید حسن

حسینی

بهداشت محیط

فوق لیسانس

کارشناس ارشد

مسئول برنامه بهداشت مواد غذایی،سامانه جامع بازرسی، مسئول آزمایشگاه آب و فاضلاب و سامانه 190

//

193

-

6

مهندس سید مرتضی

مجتبوی

بهداشت محیط

فوق لیسانس

کارشناس ارشد

مسئول برنامه بهسازی محیط،
بهداشت هوا، پایش ،آموزش

//

193

Nayestan360@yahoo.com

7

مائده

رضایی

شیمی

فوق لیسانس

کارشناس ارشد

آزمایشگاه آب و فاضلاب

//

156

Rezae3746@gmail.com

8


9

علی


مهدی 

کرد


قاسمی

حقوق


بهداشت محیط

فوق لیسانس


دکتری

کارشناس


کارشناس

پیگیری پرونده های حقوقی


 

//


 

117


117

-