فهرست

معاونت بهداشتی

معاونت بهداشتی زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی بابل مي باشد و بر اساس شرح وظایف پيش بيني شده در سيستم بهداشتی ( با مديريت معاون بهداشتی) در واحدهای فنی ستادی به امر برنامه ريزی، هدايت، نظارت، سازماندهی اهداف و برنامه ها و ارزشيابی آنها در سطح مراكز (باهماهنگی و همكاری ساير معاونت های دانشگاه) می پردازد.

معاونت بهداشتی سازمانی ایست که در واحدهای فنی ستادي خود زیر مجموعه واحد های توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس ، واحد مبارزه با بیماری های واگیر، واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر، واحد سلامت خانواده و جمعیت، واحد مدیریت حوادث و بلایا، واحد بهبود تغذیه جامعه، واحد بهداشت محیط، واحد بهداشت حرفه ای، واحد آموزش سلامت،  واحد بهداشت روان، واحد آمار و رایانه، واحد امور دارویی، واحد HSR را دارا و به امر برنامه ريزی، هدايت، نظارت، سازماندهی برنامه ها و ارزشيابی آنها در سطح مراكز بهداشت شهرستانها (باهماهنگی و همكاری ساير معاونت های دانشگاه) می پردازد.اين معاونت علاوه بر ارتباط با رياست دانشگاه و ساير معاونت های مربوطه به طور مستقيم با معاونت سلامت و همچنين ادارات كل (مربوط به هر واحد ستادی) در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ارتباط میباشد و از سوی آنها پشتيبانی (علمي_‌ مالي و ...) هدايت و نظارت و سازماندهی می گردد.

مسئولیتها

 • - کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها
 • - تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به کلیه شبکه های استان
 • - مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات تنظیم خانواده به کلیه مادران در سنین باروری
 • - نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتی زباله
 • - نظارت وکنترل عوامل زیان آور شغلی در محیطهای شغلی
 • - توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم
 • - تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه
 • - برآورد، تهیه و تدارک دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
 • - نظارت و ارزشیابی بر کلیه فعالیتهای فنی و اداری مالی واحدهای تابعه در سطح استان
 • - برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سلامت دانش آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش
 • - تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سلامت روان (mental health) در سطح جامعه
 • - مدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد غذایی جامعه
 • - مدیریت اطلاعات و آمار در سیستم شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها
 • - شناسایی و طبقه بندی مشکلات بهداشتی منطقه به همراه مشکلات اجرایی و فنی
 • - طرح گسترش و اصلاح واحدهای بهداشتی مطابق با تغییرات توزیع جمعیت و سهولت دستیابی افراد جامعه به خدمات بهداشتی
 • - شرکت در طرح و تکمیل آموزش پزشک جامعه نگر در واحدها
 • - تهیه و تکمیل تحقیقات ملی در زمینه فیلدهای بهداشتی منطقه
 • - جمع آوری و بررسی گزارشهای فعالیتهای مراکز بهداشت ، اعلام نتایج و تهیه گزارشات برای مسئولین