بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر مصطفی جوانیان 

دکتر مصطفی جوانیان 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بابل

(متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه)

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 32332971
تلفن داخلی 184
فکس 3263875
پست الکترونیکی