فهرست

شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

واحد مبارزه با بیماریها بعنوان ستاددر معاونت بهداشتی واقع شده است. وظیفه اصلی آن کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر می باشد.

 شرح وظايف
تهیه وتدوين برنامه جامع عملياتی واحد
كشف به موقع همه گيری ها و برنامه ریزی جهت کنترل
پیگیری و نظارت بر انجام صحیح مراقبت بيماری ها
توزيع واكسن بين مراكز بهداشتی درماني شهری و روستايی و خانه های بهداشت
نظارت بر اجرای برنامه ايمن سازی
انجام هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی
جمع آوری آمار و ارسال به مركز مديريت بيماری ها
پايش و نظارت مستمر بر واحدهای محيطی و ارسال پسخوراند
اجرای طرحهای ارائه شده از سوی مركز مديريت بيماريها
تخمین و برآورد تجهيزات و داروهای لازم
برگزاری کارگاه هاو سمینار های آموزشی در سطوح مختلف جهت افزايش آگاهی کارکنان ستادی و محیطی
در زمينه مراقبت بيماري ها اين واحد با انجام مراقبت فعال و غيرفعال گزارشات مربوط به بيماری ها راجمع آوری و پس از تجزيه و تحليل در خصوص آنها اقدام لازم بعمل می آورد.

بيماريهای مشمول گزارش شامل دو گروه بشـرح ذيل هستند:
بيماريهای مشمول گزارش فوری(تلفنی) :  وبا، فلج شل حاد، سرخك، سندرم سرخجه مادرزادی، ديفتری، كزازنوزادان، مننژيت، عوارض ايمنسازی(مواردمرگ،بستري دربيمارستان،آبسه،كليه پيامدهای غير معمول شديد يا خوشه ای بزرگ و هرگونه عارضه ایی كه باعث تشويش عمومی شود)، طاعون، تيفوس، تب زرد، مالاريا، بوتوليسم ، سياه زخم تنفسی، هرمورد حيوان گزيدگی، بيماری های بثوری خونريزی دهنده CCHF ،شيستوزوميازيس وهرگونه افزايش ناگهانی موارد بيماريهای عفونی.

بيماريهاي مشمول گزارش غيرفوری :سل، جذام، سياه سرفه،كزاز بالغين، عوارض ايمنسازی (سايرموارد)، ايدز و موارد اچ آي وی مثبت، بيماريهای آميزشی،  انواع هپاتيت ويرال A , BC, D,E ، تيفوئيد، شيگلوز، لپتوسپيروز، سياه زخم جلدی، كالا آزار، تب مالت ،سالك، عفونتهای بيمارستانی

واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر

انسان امروزی در حلقه ای از بيماری های غيرواگير از جمله بيماری های قلبی و عروقی، ديابت، فشارخون، سرطان و ... گرفتار آمده است. انسان در جوامع مدرن امروزی در لابلای تبليغات بی رويه محصولات غذايی نامناسب و تبعات ناشی از رشد جمعيت نظير آلودگی هوا، ترافيك و حوادث جاده ای، افزايش استفاده از سموم كشاورزی، استرس های محيطی، گرد و غبار و هزاران عامل مضر و خطرناك محصور گشته است.

وظيفه و رسالت واحد مبارزه با بيماری های غيرواگير گسترش برنامه هاي آموزشی، ترويج فرهنگ تغذيه سالم و مصرف سبزی و ميوه، توسعه فرهنگ عدم مصرف دخانيات، توسعه فرهنگ ورزش و فعاليت هاي بدنی، شناسايی و غربالگری بيماری های غيرواگير برابر پروتكل وزارت بهداشت و درمان و در كل ارائه الگوی مناسب شيوه زندگی سالم می باشد و اين مهم ميسر نيست مگر با همياری و همكاری كليه اقشار جامعه كه در جهت كاهش عوامل مضر و زيانبار، محيطی امن و سالم داشته باشيم.

پیشگیری و مبارزه با بیماریها  مشخصات پرسنلی و شرح وظایف کارکنان واحد ستادی 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مقطع تحصیلی

سمت

شرح وظایف

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

1

رحیم

ملک زاده

بهداشت عمومی

لیسانس

کارشناس

کارشناس برنامه زئونوز- آنفلوانزا- بیماریهای منتقله بازپدید و نوپدید- مراقبت سندرومیک- مالاریا

011-32361045

161

rahim.malak@yahoo. com

2

رحمان

باباپور

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

فوق لیسانس

کارشناس

واکسیناسیون- زنجیره سرما- پدیکلوزیس و گال- عوارض نامطلوب ایمن سازی

011-32361045

162

r.babapour52@Gmail. com

3

رقیه

واثقی امیری

پزشک عمومی

دکتری حرفه ای

پزشک هماهنگ کننده سل

برنامه های سل و جذام

011-3233833

160

Roghaye-vaseghi@yahoo.com

4

زینب

روشنی

 پرستاری

لیسانس

کارشناس

برنامه سل و جذام

011-32331133

160

 

5

فاطمه

شعبانی

ماما

لیسانس

کارشناس

برنامه ی ایدز- هپاتیت- بیماریهای آمیزشی- زنان آسیب پذیر

011-32331133

152

CDC-babol@Gmail.com

6

شراره

اسدی

پرستاری سالمندی

فوق لیسانس

کارشناس

کارشناس بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

011-32361045

161

sh.asady@ yahoo. com

7

خاتم

هاشمی

امور اداری

فوق دیپلم

کاردان

مسئول زنجیره سرما

011-32475874

130