فهرست

واحد آزمایشگاه

* آزمایشگاهای تابعه معاونت دانشگاه علوم پزشکی بابل 
 * تعداد پرسنل
 * اولویت فعالیت آزمایشگاههای مرکز بهداشت
 * لیست آزمایشهایی که در آزمایشگاه معاونت بهداشتی وآزمایشگاههای تابعه آن  انجام می گیرد
 
 
 
 

آزمایشگاهای تابعه معاونت دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 
 

نام آزمایشگاه

تلفن

آزمایشگاه معاونت بهداشتی باغ فردوس

011132876

امیرکلا شماره 1 مرکز فاطمه الزهرا(س)

3240760

امیرکلا شماره 2

3240044

علی ابن موسی الرضا

2223098

بیشه سر

3132714

خوشرودپی

2522266

احمدجاله پی

3662100

دونه سر

3462750

دهک

2274665

عالی زمین

3652330

گنج افروز

2153307

گلوگاه

2722205

آهنگرکلا

3622525

فیروزجاء

2802060

ناریوران

2752775

 
 

تعداد پرسنل :این مجموعه دارای 34نفر می باشد.

21نفر رسمی/5نفر پیمانی/5نفر بهبر /3نفر طرحی/که یکنفر دکترای علوم آزمایشگاهی /5نفر کارشناس و27نفرکاردان می باشد

 
 

اولویت فعالیت آزمایشگاههای مرکز بهداشت شهرستان بابل شامل:

انجام آزمایشهای مربوط به مرتجعین واحدهای مختلف شهرستان

انجام آزمایشات مربوط به برنامه های بهداشتی

تشخیص بیماری سل آزمایشات قبل از ازدواج-بیماری مقاربتی –سیفلیس-آزمایش اعتیاد –طرح شناسایی افراد مبتلا به دیابت وپیگیری آن-مالاریا-جذام-بیماریهای قارچی-سیاه سرفه-بیماریهای اسهالی شیگلا-وبا  التوروبیماریهای انگلی

برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل آزمایشگاه بصورت دوره ای جهت ارتقاء کفیت وکنترل کیفی بخشهای مختلف آزمایشگاهی

 
  لیست آزمایشهایی که در آزمایشگاه معاونت بهداشتی وآزمایشگاههای تابعه آن  انجام می گیرد:
  
 
21-ویدال
22-2ME
23-HBS/Ag
24-B-HCG
25-CBC
26-ESR
27-CT
28-BT
29-Hb
30-hct
31-گروه خونی
32-لیشمن بادی
33-مالاریا
34-کامل ادرار
35-کشت ادرار
36-مورفین تست
37-حشیش تست
38-TLCبرای مورفین
39-تست حاملگی
1-بررسی قند خون
2-بررسی قند خون   دو ساعته
3-اوره
4-اسید اوریک
5-کلسترول
6-تری گلیسرید
7-کراتینین
8-HDL
9-LDL
10-GCT
11-بیلی روبین
12-SGOT
13-SGPT
14-ALK-Ph
15-RPR
16-ASO
17-CRP
18-RF
19-رایت
20-کومبس رایت