فهرست

واحد بهداشت محیط وحرفه ای

<واحد بهداشت محيط و حرفه اي معاونت بهداشتي
 
* پرسنل واحد بهداشت محيط و حرفه اي معاونت بهداشتي
*عناوین برنامه های بهداشت محیط
*عناوین برنامه های بهداشت حرفه ای
* فعاليتهاي بهداشت حرفه ای

 

اسامی نیروهای بهداشت محیط وحرفه ای (تاریخ تنظیم-هفته اول مهر1391)

 
لیست کارشناسان ستادی بهداشت محیط
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  محل خدمت  نوع استخدام 
1 محسن میرزایی مسئول بهداشت محیط و حرفه ای  معاونت بهداشتی  رسمی 
2 جواد گودرزی کارشناس بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  رسمی
3 سید بابک بیکایی  کارشناس بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  پیمانی
4 احمد صالحی  کارشناس بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  پیمانی
5 علی خدادادی  کارشناس بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  رسمی 
6 سید حسن حسینی  کارشناس بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  رسمی
7 داود للهی  کارشناس بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  رسمی 
8 سید  مرتضی مجتبوی  کارشناس بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  پیمانی 
9 هاجر طبری نیا  کارشناس بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  رسمی 
10 مائده رضائی  کارشناس شیمی  معاونت بهداشتی (آزمایشگاه ) پیمانی 
11 رستم عباس زاده  کاردان بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  رسمی 
12 سید محمد شجاعیان  کارشناس بهداشت محیط  معاونت بهداشتی  رسمی
 
لیست کارشناسان ستادی بهداشت حرفه ای 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  محل خدمت  نوع استخدام 
1 داود رحیمی  کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای  معاونت بهداشتی  رسمی 
2 محمد فلاح  کارشناس بهداشت حرفه ای  معاونت بهداشتی  رسمی 
3 زهرا قاسمیان  کارشناس بهداشت حرفه ای  معاونت بهداشتی  قراردادی 
4 لیلا فضلی زاده روشن  کارشناس بهداشت حرفه ای  معاونت بهداشتی  رسمی 
 
لیست کاردانان و کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  محل خدمت  نوع استخدام 
1 محمد کریمی نیا  کارشناس بهداشت محیط  22 بهمن  رسمی
2 راضیه حسنعلی نتاج کارشناس بهداشت محیط  چهارشنبه پیش رسمی
3 سید صدیقه مرتضوی  کارشناس بهداشت محیط  زینبیه  رسمی
4 معصومه مهدی زاده  کارشناس بهداشت محیط  سیدجلال  رسمی
5 مرضیه کلکی طبری  کارشناس بهداشت محیط  شهید کشوری  رسمی
6 مهناز فرج اله زاده کارشناس بهداشت محیط  امیرکلا 2  رسمی
7 خدیجه قلی زاده  کارشناس بهداشت محیط  رضیاکلا رسمی
8 حسین صاحبیان  کارشناس بهداشت محیط  شهید رستمی  پیمانی
9 حسین فرجی آغوزی کارشناس بهداشت محیط  سرپل محمدحسنخان  پیمانی 
10 زهرا پور موسوی  کاردان بهداشت محیط  شهید مدرس  رسمی 
11 ناصر  گرگانی  کاردان بهداشت محیط  فیروزجاه (سه شنبه و پنج شنبه ) رسمی 
 دیوا ( مابقی روزها )
12 محمدرضا ولی پور کاردان بهداشت محیط  احمدچاله پی  رسمی 
13 محمدهادی مومن  کاردان بهداشت محیط  سیاهکلا محله (روزهای زوج ) پیمانی
پایین درزیکلا ( روزهای فرد )
 
14 خدایار محمودیان  کاردان بهداشت محیط  امیرکلا 1  پیمانی 
15 وحید عزیزی  کاردان بهداشت محیط  شهدای گمنام  پیمانی
17 هاجر اکبرزاده  کاردان بهداشت محیط  رضی کلا – فرد  قراردادی
گرجی آباد -زوج
18 آقای عباس شیرزاد  کارشناس بهداشت محیط  سید جلال رسمی 
19 زهرا غفوری  کارشناس بهداشت محیط  گتاب  رسمی 
20 سید مهدی قاسمی  کارشناس بهداشت محیط  گلوگاه  پیمانی 
21 فاطمه حاجی تبار  کارشناس بهداشت محیط  سلطان محمد طاهر – فرد  بیشه سر – زوج  پیمانی 
22 مریم آبادیان  کارشناس بهداشت محیط  دهک  پیمانی 
23 حمیده جباری  کاردان بهداشت محیط  خشرودپی  رسمی 
24 کبری تقی زاده   کارشناس بهداشت حرفه ای  عالی زمین – صلحدارکلا پیمانی 
25 زلیخا جعفری  کاردان بهداشت حرفه ای  کلاگرمحله فرد  پیمانی
 دونه سر زوج 
26 محجوبه خدابخشی کاردان بهداشت حرفه ای  آهنگرکلا طرحی
27 مرتضی ولی پور  کاردان بهداشت محیط  علی ابن موسی الرضا پیمانی 
28 الهه گرجی طوری   کاردان بهداشت حرفه ای نوشیروانکلا فرد  طرحی 
   درویش خاک زوج 
29 بیتا رضا نژاد ملکشاه کارشناس بهداشت محیط  امین آباد زوج – درزیکلای بزرگ فرد  طرحی 
30 ندا رحمی زاده  لیسانس بهداشت حرفه ای  درازکلا فرد + شنبه  طرحی 
سیدکلا دوشنبه و چهارشنبه 
31 سیده عادله آقاجان پور کارشناس بهداشت حرفه ای  پیچاکلا  طرحی 
32 محسن خانبابایی  کارشناس بهداشت محیط  گنج افروز فرد درونکلا شرقی زوج  طرحی
33 مجتبی رمضان نیا کارشناس بهداشت حرفه ای  گرجی آباد طرحی
34 آقای ذبیح زاده کاردان بهداشت محیط  ناریوران رسمی
 
کارکنان دفتری 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  محل خدمت  نوع استخدام 
1 ملیحه کجوری  دیپلم  معاونت بهداشتی  قراردادی
2 آذر نورالله زاده  لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی  معاونت بهداشتی   قراردادی 
   سید صمد  جعفرنژاد  معاونت بهداشتی  رسمی
         
 
طب کار 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  محل خدمت  نوع استخدام 
1 دکتر عباس قریشی  متخصص طب کار  معاونت بهداشتی  طرحی 
2 دکتر میرزایی  پزشک عمومی  معاونت بهداشتی رسمی 
 
دفتر حقوقی 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  محل خدمت  نوع استخدام 
1 علی کردفیروزجایی  کارشناس ارشد فقه و حقوق  معاونت بهداشتی  رسمی 
 
آموزشگاه بهورزی  
ردیف  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  محل خدمت  نوع استخدام 
1 آقای غلامحسن رستم پور   کارشناس بهداشت محیط  آموزشگاه بهورزی  رسمی 
 
تعداد کل کارشناسان و کاردانان
کارشناس کاردان
ستاد مرکز بهداشتی  ستاد مرکز بهداشتی 
15 20 1 13
35 14
مجموع 49

 

عناوین برنامه های بهداشت محیط

1-بسیج سلامت نوروزی

2-نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع وفروش مواد غذایی آرایشی وبهداشتی

3-نظارت بهداشتی بر اماکن عمومی

4-کنترل آب آشامیدنی

5-برنامه بهسازیمحیط روستاها

6-مبارزه با حشرات وجوندگان

7-مقابله باسوانح وبلایای طبیعی وغیر طبیعی

8-گندزدایی مکانهای آلوده

9-نظارت برمراکز بهداشتیودرمانی روستایی وخانه های بهداشت

10-شرکت درجلسات باز آموزی وسمینارهای برون بخشی ودرون بخشی

11-شرکت در طرحهای ملی وکشوری

12-آموزش بهداشت محیط جهت گروههای هدف

13-شرکت در جلسات شورای بهداشت شهرستان

14-شرکت در جلسات شورای بهداشت شهرستان بخشها

15- شرکت در جلسات کمیسیون نظارت

16- گندزدایی مکانهای آلوده

17-شرکت در کمیسیونهای اداری جهت هماهنگی وپیشبرد اهداف بهداشتی

18-کنترل وپایش امور محوله پرسنل تحت نظر وراهنمایی وارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی وارائه راهکارهای مناسب

19- شرکت درسوانح وبلایای طبیعی وغیر طبیعی (درصورت لزوم)

20-شرکت در جلسات باز آموزی وسمینارها طبق دستورالعملهای مربوطه

21-بازدید از اماکن متبرکه ومساجد طبق دستورالعملهای مربوطه

22-کنترل وگندزدایی اردوگاهها وزندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها

23-بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه

24-شرکت در طرحهای ملی وکشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی

25-آموزش بهداشت پیشه وران از طریق شرکت در کلاس آموزشگاه اصناف

26-آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره

27-آموزش بهداشت دانشجویان درمقاطع پزشکی وپیراپزشکی

28-شرکت در جلسات شورای بهداشتی شهرستان

عناوین برنامه های بهداشت حرفه ای

1-نظارت بر فعالیت خانه های بهداشت کارگری

2-" " " " بهگر

3-طرح مقابله با صدا

4-طرح بقا

5-بهداشت کشاورزی

6-کنترل روشنایی محیط کار

7-پایش ونظارت بر کارگاهها(طرح ضربت)

8-طب کار

9-اجرای طرح سیلیکوزیس وطرح ایمنی شیمیایی

10-برنامه کمیته حفاظت وبهداشت کار

11-برنامه ارگونومی

12-آمار وشاخص های بهداشت حرفه ای

13-آزمایشگاه

فعالیتهای بهداشت حرفه ای

1-نظارت بر شرکتها وکارخانجات وبهداشت کار خانه بهداشت کارگری

2-" " " " بهگر

بازدید کارگاهها اندازه گیری صدا ارائه راههای کنترل صدا در محیط کار دارای عامل صدا

4-بازدید کارگاههای قالی بافی با همکاری اداره بازرگانی کمیته امداد برای بهسازی کارگاههای قالی بافی

5-تشکیل کمیته وهماهنگی لازم جهت بهسازی کارگاههای قالی بافی

6-اجرای طرح بهداشت کشاورزی بصورت پایلوت در روستاهای شهرستان بابل

7-آموزش پزشکان-کارشناسان-کاردانان وکشاورزاندرخصوص بهداشت کشاورزی

8-تشکیل کمیته بهداشت کشاورزی با همکاری اداره جهاد کشاورزی

9-اندازه گیری روشنایی درمحیط کار وارائه پیشنهادات لازم جهت ارتقا روشنایی محیط کار

10-جمع آوری اطلاعات درمورد مواد شیمیایی وسموم شهرستان بابل

11-تشکیلکمیته پرو فایل ایمنی شیمیایی

12-بازدید ونظارت بهداشتی بر شرکت ها وکارخانجات

13-صدور اخطاریه بهداشتی برای شرکت ها وکارخانجات

14-معرفی به دادگاه کارفرمایان متخلف بهداشتی

15-نظارت بر انجام معاینات پزشکی کارگران شرکت ها وکارخانجات ومراکز بهداشتی درمانی وخانه بهداشت

16-اجرای طرح سلیکوزیس درسطح شهرستان بابل (بازدید از کارگاه انجام معاینات پزشکی کارگران درمعرض سیلیس و00000)

17-ارائه خدمات بهداشت حرفه ای توسط کارشناسان وکاردانان بهداشت حرفه ای بصورت مشاوره در شرکت ها وکارخانجات

18-تشکیل کمیته حفاظت وفنی وبهداشت کار در کارخانجات وشرکت ونظارت بر فعالیت ها

19-اجرای برنامه آموزشی ارگونومی

20-جمع آوری اطلاعات آمار وتجزیه وتحلیل شاخص های بهداشت حرفه ای

21-تجهیز آزمایشگاه وانجام ادیومتری واندازه گیری صدا وارسال صداسنج ونورسنج به مرتکز جهت اندازه گیری

22-برگزاری کلاس آموزش بهداشت حرفه ای برای کارگران وکار فرمایان

23-بررسی وشناخت کارهای سخت وزیان آور

24-پایش ونظارت بر مراکز بهداشتی درمانی وخانه بهداشت

25-صدور تاییده بهداشتی باتوجه به استعلام ارگانهاوسا زمان ذیربط

26-نظارت بر فعالیت شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات طب کار وبهداشت حرفه ای

27-بازدید وبررسی شکایات مطرح شده

28-تشکیل دوره های آموزشی وبازآموزی کارشناسان وکاردانان وبرگزاری دوره بازآموزی طب کار

29-آموزش دانشجویان پزشکی در رابطه با شرح وظایف وعملکرد بهداشت حرفه ای