فهرست
بایگانی

دسترسی سریع

لیست تلفن های مستقیم و داخلی واحد های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

لیست تلفن های مستقیم و داخلی واحد های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

لیست تلفن های مستقیم و داخلی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۷ , اردیبهشت , ۱۳۹۸ /234 /18
دریافت فیش حقوقی کارمندان

دریافت فیش حقوقی کارمندان

۱۳ , فروردین , ۱۳۹۸ /2205 /18
آموزش مداوم جامعه پزشکی

آموزش مداوم جامعه پزشکی

۱۳ , فروردین , ۱۳۹۸ /100 /18