فهرست

مراکز بهداشتی درمانی روستایی

دیف

نام مرکز بهداشتی درمانی

خانه های تحت پوشش مرکز

قمرهای تحت پوشش خانه

کل جمعیت تحت پوشش

1

احمدچاله پی

آقاملک

قاضی کتی

     

13967

2

بابلکان علیا

بابلکان سفلی 

ورمتون

گرمیچ

خرجیکلا

3

بالا احمد چاله پی

       

4

بالابازیار

رکاج

     

5

پائین احمد چاله پی

       

6

پائین بازیار

مهدی آباد

     

7

ترقچی کلا

مظفرکلا

     

8

چناربن

گله محله

     

9

داودکلا

       

10

دلاورکلا

حمزه رضا

     

11

زاهدکلا

رنگرزکلا

للوک

   

12

کاظم بیکی

خطیب

   

 

1

امین آباد

امین آباد

       

6229

2

بیجی کلا

پهنه ور

     

3

کروکلا پایین

کروکلا بالا

     

4

میان دسته

       

5

متکه

سرون محله

     

6

هلال کلا

   
 

آهنگرکلا

آهنگرکلا

       

8477

2

بالامرزناک

مزداکتی

     

3

چوبست

       

4

ولوکلا

یورمحله

     

5

کردمحله

بالامرزبال

1

پایین درزیکلا

حاجیکلا علیا

حاجیکلا سفلی

سیاهکلا محله غربی

   

9134

2

پایین درزیکلا

ملامحله

     

3

درزیکلا نصیرائی

       

4

دلاورکلا

       

5

بالادرزیکلا

سوربن

نجارکلا


1

پایین گتاب

بالاسرست

       

19426

2

کفشگرکلا

       

3

زعفران کلا

کاسمانکلا

     

4

بالامیرکلا

گرتیج  کلا

     

5

پایین مرزبال

       

6

پایین سیدکلا

خراط کلا

     

7

گاوانکلا میر

       

8

ابوالحسنکلا

بیل پی ابوالحسنکلا

سرحمام ابوالحسنکلا

   

9

صورت

شهربن

     

10

اطاقسرا

مشهدی سرا

     

11

پایین گتاب

       

12

بالاگتاب

بالاسیدکلا

   

1

پائین گنج افروز

چاری

       

11673

2

پائین گنج افروز

       

3

بالاگنج افروز

       

4

انارستان

       

5

هلیدشت

       

7

طلوت

       

8

شاهزاده رضا

     
 ۱

پیچاکلا

پیچاکلا

       

9515

2

تلیکران

موئیکلا

     

3

قادیکلا

ارچی

     

4

شاره

       

5

نودهک

       

6

مرزبال علیا

مرزبال سفلی

     

7

کرفوکلا 

درزیکلا

شریعت کلا

نوکل

 

8

کلنگاسفلی

کلنگا علیا

     

9

اسب شورپی

بیش محله

نمودارکلا

   

10

پایین بصرا

بالا بصرا

     

11

شهیدعبداله

     

1

خشرودپی

لمسوکلا

مچ کتی

پولارسی

   

11485

2

کاردیکلا

تسکا

     

3

مقریکلا

پازمین

افراسیابکلا

پایین بورا

 

4

سفیدطور

کاردگرکلا

     

5

شانتراش

بزرودپی

پطرودپی

   

6

پاریکلا

سنگرودپی

     

7

بالابورا

میان بورا

     

8

خشرودپی

       

9

کامیکلا

     

1

درازکلا

کبریاکلا

بالفکلا غربی

     

5969

2

امیرکلا

خواجه کلا

     

3

هلی خال

یکشوب

خمن

   

4

جاجن

       

5

کلاریکلا

ازارسی

     

6

چهره

       

7

درازکلا

 

دیوا

دیوا

دولت رودبار

     

4671

2

ادملا

هندوری

کیمون

میانک

اطاقسرا

3

بالاشیاده

پایین شیاده

1

درزیکلا بزرگ

نوائیکلا

مصیرمحله پایین

مصیرمحله بالا

   

4645

2

درزیکلا بزرگ

درزیکلا کوچک

     

3

شریعت کلا

       

4

علی آباد علیشاه

لطفعلی آباد

تاری محله

قصابکلا

 

5

سنگچی

       

6

اندیکلا

 
 1

درویش خاک

نقارچی محله

بالاتیرکلا

پایین تیرکلا

   

11245

2

درویش خاک

بوله کلا

باباآباد

درویش خاک

 

3

اله رودبار بالا

اله رودبارپایین

     

4

حمزه کلا شش پل

       

5

خراسانی محله

سادات محله

     

6

اکتیج کلا

       

7

اسبوکلا

     

1

دونه سر

دونه سر

       

4502

2

درزیکلا آخوند بابا

درزیکلا گلچوب

     

3

شیرسوار

       

4

بنگرکلا

 1

دهک

دهک

شالیکوبی

     

10190

2

چمازین

       

3

حاجیکلا 

       

4

کمانگر

       

5

برسمنان

کتی سر

     

6

خلیل کلا

مناسکلا

     

7

تجنک

       

8

آردکلا

طغان

     

9

گردنبری علیا

گردنبری سفلی

     

10

زرگرمحله

کارون

1

سرپل محمدحسنخان

متی کلا

       

3133

2

ترک محله

     
 1

سلطان محمدطاهر

رمنت

اسپیکلا

     

10102

2

سلطان محمدطاهر

محمود آباد

باغ ملک

   

3

منصورکنده

استردیکلا

مرندی قصاب

   

4

موزیکله

سلیمانکلا

کلمدان

نخکلا

 

5

کپورچال

اگرتیج کلا

     

6

پایین کلهودشت

بالاکلهودشت

سبزی باغ

 

1

سیاهکلا محله شرقی

روشن آباد

       

8047

2

سیاهکلا محله شرقی

       

3

میرودپشت

     
 1

شهیدرستمی

بوله کلا

میان رود

     

4347

2

درویش خیل

       

3

راهکلا

نهی کلا

تاج الدوله

   

4

خردونکلا

 1

سیدکلا

سیدکلا

       

4640

2

کاردرکلا

       

3

شیردارکلا

بالفکلا شرقی

     

4

گاوانکلا

       

5

قرآن تالار

1

صلحدارکلا

صلحدارکلا

       

6280

2

بالاشهیدآباد

بازیارکلا

     

3

کهرکنار

       

4

فکچال

       

5

پایین شهیدآباد

 

1

عالی زمین

عالی زمین

شاه سیبکلا

     

5697

2

درزیکلا آقاشفیع

       

3

شوبکلا

خانه چوپانی

     

4

قصابکلا

       

5

شیخ محله

قصاب امیر

درزیکلا نوشیروانی

   

6

اله چال

پریکلا

 1

فیروزجاه ثابت

فیروزجاه ثابت

بی تله

     

1537

2

سماکوش محله

گاوزن محله

     

3

شیخ موسی

       

4

خلیل کلا

فک

     

5

آری

ازرودسر

     

6

لمسوکلا

خواجه کلا

سرجیکلا

 
 1

کلاگرمحله

پایین محله کشتلی

چناربن

     

7125

2

میدانسر

شوب محله

     

3

پایین میرکلا

       

4

پایین سرست

زیتاکلا

سارون خیل

سیدکلا

 

5

ارمک

       

6

کلاگرمحله

تاریکلا

 

1

گرجی آباد

گرجی آباد

       

10534

2

هتکه پشت

       

3

علمدار

       

4

چمازکلا

دریکنده

     

5

نقیب کلا ثلاث

دیودشت

تراجیکلا

   

6

هریکنده

       

7

کبودکلا

پشت سیم

 1

ناریوران

ناریوران

زریوران

     

8195

2

گردودبار

لیاردن

     

3

لدار

بولک رودپی

امامزاده رضا

لپرعلی بابا

 

4

زوارده

کلاگرکلا

رستم کلا

امامزاده عباس

 

5

امیرده

       

6

کاشیکلا

میرکتی

بهارستان

   

7

احمدکلا

   
 1

میان محله بیشه سر

میان محله بیشه سر

سرخکلا

نیکلا

   

4977

2

بالالنگور

پایین لنگور

پایین برجخیل

   

3

بالامحله بیشه سر

کاسگرمحله

 1

گلوگاه

گلوگاه

       

11185

2

پایین گنج کلا

بالاگنج کلا

فلکا

   

3

پادشاه میر

       

4

پوستکلا

سادات محله

کشیرکلا

کتی سر

ارکا

5

تشون

تنهاکلا

ولیک

شاه افرا

گری محله

6

تهمتن کلا

       

7

درازکش

       

8

کوهپایه سرا

لی طالار

 
 1

نوشیروانکلا

نوشیروانکلا

قصاب

آهنگرکلا

   

3211

2

معلم کلا

کلاگرسرا

     

3

قمی کلا        
 1

امیرکلا

آغوزبن

بندارکلا

     

4246

2

باریک کلا

شمشیرمحله

گیله کلا

مشهدیکلا

 1

درونکلا شرقی

سیادرکا

       

8168

2

رئیس کلا

پیتکا

     

3

مرزیکلا

       

4

درونکلا شرقی

درزی محله

     

5

درونکلا غربی

گاوزن محله

پایین مرزناک

اوجاک

 

6

داردکاشت

فولادکلا