فهرست

تقویم مناسبتهای بهداشتی 1401

(گاه شمار سلامت) بزرگترین روز زندگی همه‌ی ما روزی است که مسئولیت تمام نگرش‌ها و رفتارهایمان را تمام‌ و کمال بر عهده بگیریم.( روز و روزگارتان خوش)

زندگى موسیقى گنجشک‌هاست

زندگى باغ تماشاى خداست

زندگى یعنى همین پرواز‌ها

صبح‌ها

لبخند‌ها

آواز‌ها

زندگی ذره‌ی کاهی‌ست

که کوهش کردیم

زندگی نام نکویی‌ست

که خوارش کردیم

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار

زندگی نیست بجز دیدن یار

زندگی نیست بجز عشق

بجز حرف محبت به کسی

ورنه هر خار و خسی، زندگی کرده بسی

زندگی تجربه‌ تلخ فراوان دارد،

دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه‌ یک عمر بیابان دارد

ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم!؟

گاه شمار سلامت

تقویم مناسبتهای بهداشتی شش ماهه اول 1401

تقویم مناسبتهای بهداشتی شش ماهه دوم 1401

تمام مناسبت های فروردین ماه 1401

تمام مناسبتهای اردیبهشت ماه 1401

تمام مناسبتهای خرداد ماه 1401

تمام مناسبتهای تیر ماه 1401

تمام مناسبتهای مرداد ماه 1401

تمام مناسبتهای شهریور ما ه 1401

تمام مناسبت های ماه مهر  1401

تمام مناسبت های آبانماه 1401

تمام مناسبتهای آذر ماه 1401

تمام مناسبتهای دیماه 1401

تمام مناسبتهای بهمن ماه 1401

تمام مناسبتهای اسفند ماه 1401