فهرست

شماره تلفن مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی تحت پوشش معاونت بهداشتی بابل

نام مراکز شهری

شماره تماس نام مراکز روستایی

شماره تماس

امیرکلای 1(فاطمه الزهرا) 32349855 خشرودپی

32522266

امیرکلای 2 (شهدای امیرکلا) 32340040 صلحدارکلا

32523001

ازدواجی امیرکلا 32240760 دیوا

32445221

ژنتیک امیرکلا

32345874 دهک

32274665

انبار کالا سیدجلال

32386456 گرجی آباد

32256557

انبار دارويی (شهید مدرس)

32333388 درونکلاشرقی

32534694

انبار بهورزی

32253871 گتاب

32452208

مشاوره شیر(شهید مدرس)

32310265 گلوگاه

32725536

مشاوره رفتاری ایدز(Hiv)

32207698 عالی زمین

32422330

ترک اعتیاد شهید ذاکریان

32332610

32325580

درویش خاک

32124434

ترک اعتیاد 22بهمن  DIC

32332610

32325580

نو شیروانکلا

32652970

مشاوره سرطان

32209127 ناریوران

32025775

آموزشگاه بهورزی

32255709 آ هنگرکلا

32622525

وازکتومی امیرکلا

32350666 امین آباد

32114288

تالاسمی امیرکلا

32204747 احمدچاله پی

32662100

سرپل محمدحسن خان

32202470 بیش سر

32545714

مرکز رضیاکلا

32331070 پیچاکلا

32082428

مرکز چهارشىنبه پیش

32332089 گنج افروز

32153307

شهید رستمی

32271400

32042570

درازکلا

32632204

22بهمن

32222245

32291111

32209823

سیدکلا

32432280

سیدجلال

32222202 کلاگرمحلٍه

32554744

زینبیه

32374646 دونه سر

32457750

شهید ذاکریان

32331097 سلطان محمدطاهر

32072211

شهید بزاز

32255708 فیروزجاء ثابت

32436060

شهید کشوری

32254019 درزیکلای بزرگ

32642972

سیا هکَلامحلٍه

32231351 درزیکلای آخوندی

32143207

علی ابن موسی الرضا

32193098    

شهدای  گمنام

32233080    

شهید مدرس

32365403