بارگزاری
فهرست

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل که به عنوان مرکز بهداشت این شهرستان نیز محسوب می گردد درسطح مدیریت توسط افراد ذیل هدایت می گردد


دکترحسن اشرفیان امیری

دکترحسن اشرفیان امیری معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکزبهداشت شهرستان

متخصص داخلی

دکتر محمدعلی اژدری

دکتر محمدعلی اژدری معاون فنی

پزشک عمومی

مهندس حسین هدایتی

مهندس حسین هدایتی معاون اداری مالی

کارشناس بهداشت حرفه ای

محمدحسین امین زاده

محمدحسین امین زاده رئیس دفتر معاونت بهداشتی

فوق دیپلم IT

حسین نوروزی کبریا

حسین نوروزی کبریا روابط عمومی

فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی