فهرست

معاون فنی

شرح وظایف

برنامه ريزی جهت استفاده از همفكری و توان اعضای محترم هيئت علمی دانشگاه، متناسب با بسته های خدمتی ابلاغی و تشكيل جلسات منظم در اين خصوص

بررسی گزارش های رسيده از واحد ها و شبكه های بهداشتی درمانی تابعه و همكاری در تهيه بازخوراند مناسب در راستای ارتقاء كيفی فعاليت واحد ها

انجام پژوهش های كاربردی با توجه به شناخت توانايی های بالقوه منطقه وتهيه طرح هاي جديد متناسب با ابعاد اقتصادی، فرهنگی واجتماعی

پايش منظم نحوه اجرای خدمات، فرايندها و مراقبتها و ديگر برنامه های حوزه بهداشت در كليه واحدهای زير مجموعه در جهت ارتقاء بهره وری

دسته بندی و لحاظ نمودن آمارهای استانی در تدوين برنامه عملياتی حوزه معاونت بهداشت با تاكيد بر ارتقاء تمامی شاخص ها

برگزاری منظم جلسات فنی با واحد های تخصصی در جهت ارتقاء فرآيند های ارائه خدمات.

نظارت بر اجرای بسته هاي خدمتي ابلاغي از سوی معاونت محترم بهداشت وزارت

انجام ساير امور محوله برحسب نظر مقام مافوق