بارگزاری
فهرست
دکتر امیر حسین شیرزادیان

دکتر امیر حسین شیرزادیان مدیر گروه بیماریهای غیر واگیر

پزشک عمومی

کارشناس ارشد مهندسیIT

جلیل طالشی

جلیل طالشی کارشناس بیماریهای غیر واگیر

کارشناس مبارزه با بیماریها

فتانه والا

فتانه والا کارشناس بیماریهای غیر واگیر

کارشناس

صدیقه علیجانپور

صدیقه علیجانپور کارشناس بیماریهای غیر واگیر

کارشناس

طاهره علی نژاد

طاهره علی نژاد کارشناس بیماریهای غیر واگیر

کارشناس پرستاری