بارگزاری
فهرست
خانم دکتر فرخنده اسماعیل نیا

خانم دکتر فرخنده اسماعیل نیا مدیر گروه بیماریهای غیر واگیر

پزشک عمومی

جلیل طالشی

جلیل طالشی کارشناس بیماریهای غیر واگیر

کارشناس مبارزه با بیماریها

فتانه والا

فتانه والا کارشناس بیماریهای غیر واگیر

کارشناس

صدیقه علیجانپور

صدیقه علیجانپور کارشناس بیماریهای غیر واگیر

کارشناس

طاهره علی نژاد

طاهره علی نژاد کارشناس بیماریهای غیر واگیر

کارشناس پرستاری