بارگزاری
فهرست
احمدغلام نیا

احمدغلام نیا کارشناس امور اداری

 کارشناس

يعقوب فقان پور گنجی

يعقوب فقان پور گنجی مسئول امور اداری

کارشناس مدیریت

سيده زهرا صادقيان

سيده زهرا صادقيان كارگزين

کارشناس

منیره اکبرزاده

منیره اکبرزاده کارگزین

هانی ذكريايی

هانی ذكريايی كارگزين

کارشناس

زهرا حافظی

زهرا حافظی کارگزین

کارشناس حقوق

حسین جانعلی پور

حسین جانعلی پور مسئول بایگانی

کارشناس مدیریت

شیرزاد رضا پور گتابی

شیرزاد رضا پور گتابی بایگان

کارشناس

حبیب اله اصغری

حبیب اله اصغری مسئول امور دفتری

کارشناس

معصومه فرزاد طبری

معصومه فرزاد طبری ماشین نویسی و تایپ

دیپلم

سید ابوالحسن عباس نژاد

سید ابوالحسن عباس نژاد متصدی امور دفتری

دیپلم