فهرست

گزارش تصویری از حضور و بازدید مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور مهندس طاهر موهبتی ،
رییس حراست سازمان بیمه سلامت کشور و مدیر کل بیمه سلامت استان دکتر ظفرمند بهمراه معاون بهداشتی دکتر جوانیان و معاون درمان،دکتر قاسم زاده از مرکز شهید رستمی