فهرست

برادران خیر حوزه سلامت، آقایان ابوالقاسم و حمزه رسول زاده شیاده یکدستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی به آزمایشگاه معاونت بهداشتی اهداء نمودند.