فهرست

طی حکمی از سوی «دکتر سیدعلی مظفرپور» سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، « دکتر حسین جلاهی» به‌ عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه منصوب و از زحمات «دکتر مصطفی جوانیان» در دوران تصدی شان تقدیر و تجلیل بعمل آمد.