فهرست

مراکز خدمات جامع سلامت روستایی

                                                  لیست  مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش   

نام مرکز خدمات جامع سلامت

نام خانه های بهداشت تحت پوشش

احمد چاله پی

بالا احمد چاله پی

دلاورکلا(لاله آباد)

بالا بازیار

زاهدکلا

کاظم بیکی

ترقچی کلا

پائین بازیار

 

 

 

 

 

پایین احمد چاله پی

پائین احمدچاله پی

بابلکان علیا

داودكلا

آقاملک

چناربن

 

اطاقسرا

اطاقسرا

صورت

ابوالحسن کلا

 

 

 

امیرکلا2(باریک کلا)

باریک کلا

آغوزبن

 

 

 

 

امین آباد

امین آباد

کروکلا

بیجی کلا

هلال کلا

میان دسته

متكه

آهنگر کلا

آهنگرکلا

چوبست

ولوکلا

بالا مرزناک

کردمحله

 

پائین درزیکلا

حاجیکلا

درزیکلا نصیرائی

بالا درزیکلا

پائین درزیکلا

دلاوركلا(گتاب)

 

پائین گتاب

پائین گتاب

بالا سرست

کفشگرکلا

زعفران کلا

بالامیرکلا

گاوانکلا

بالا گتاب

پائین مرزبال

پائین سیدکلا

 

 

 

پائین گنج افروز

چاری

پائین گنج افروز

بالا گنج افروز

انارستان

شاهزاده رضا

طلوت

هلیدشت

 

 

 

 

 

پیچا کلا

پیچاکلا

شاره

قادیکلا

تلیکران

مرزبال عليا

کرفوکلا

کلنگا

اسب شورپی

پائین بصرا

شهید عبدا...

نودهک

 

خشرود پی

خشرودپی

کاردیکلا

مقری کلا

سفیدتور

شانتراش

پاریکلا

سربورا

لمسوکلا غرب

 

 

 

 

درازکلا

درازکلا

کبریاکلا

امیرکلا

چهره

هلی خال

جاجن

کلاری کلا

 

 

 

 

 

درزیکلا بزرگ

نوائی کلا

سنگچی

شریعت کلا

درزیکلا بزرگ

علی آباد

اندی کلا

درونكلا شرقي

درونکلا شرقی

درونکلا غربی

سيادركا

داردکاشت

رئیس کلا

مرزی کلا

درویش خاک

درویش خاک

ا... رود بار

حمزه کلا شش پل

خراسان محله

اکتیج کلا

اسبوکلا

نقارچی محله

 

 

 

 

 

دونه سر

دونه سر

درزیکلا آخوند بابا

شیر سوار

بنگرکلا

 

 

دهک

دهک

چمازین

حاجی کلا(لاله آباد)

کمانگر

برسمنان

خلیل کلا(لاله آباد)

زرگرمحله

تجنک

آردکلا

گردنبری

 

 

دیوا

دیوا

ادملا

شیاده

 

 

 

سرپل محمدحسن خان

متی کلا

ترک محله

 

 

 

 

سلطان محمد طاهر

رمنت

سلطان محمد طاهر

منصورکنده

موزیکله

کپورچال

کلهودشت

سیاهکلا محله شرقی

روشن آباد

سیاهکلا محله شرقی

میرود پشت

 

 

 

سیدکلا

سیدکلا

گونه کلا

شیردارکلا

کاردرکلا

قرآن تالار

 

شهیدرستمی

بوله کلا

درویش خیل

راهکلا

خردون کلا

 

 

صلحدارکلا

صلحدارکلا

بالا شهید اباد

پائین شهید اباد

فکچال

کهرکنار

 

عالی زمین

عالی زمین

درزیکلا اقا شفیع

شوبکلا

قصاب کلا

شیخ محله

ا... چال

فیروزجاه

فیروز جا

سما کوش محله

لمسو کلا

خلیل کلا

آری

شیخ موسی

کلا گر محله

کلاگرمحله

میدان سر

کشتلی

پائین سرست

ارمک

میرکلا

گرجی آباد

گرجی آباد

هتکه پشت

علمدار

هریکنده

نقیب کلا ثلاث

چماز کلا

كبودكلا

 

 

 

 

 

گلو گاه

گلو گاه

پادشامیر

پائین گنج کلا

تشون

پوست کلا

درازكش

كوهپايه سرا

تهمتن كلا

 

 

 

 

میان محله بیشه سر

لنگور

میان محله بیشه سر

بالامحله بیشه سر

 

 

 

ناریوران

ناریوران

کاشی کلا

زوارده

امیرده

گردرودبار

لدار

احمد کلا

 

 

 

 

 

نوشیروانکلا

نوشیروانکلا

قمی کلا

معلم کلا