فهرست

شرح وظایف واحد امور اداری

شرح وظايف كلی امور اداری
 صدور حكم استخدامي، و صدور احكام كاركنان شاغل با رعايت قوانين و مقررات استخدامی اجرای قوانين و مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي انضباطي مورد عمل و رسيدگی تهيه آمار كاركنان و انتقال آن به كارتهای كاردكس و كامپيوتری جهت نگهداری و ارائه به مقامات مافوق- تهيه و تنظيم و نگهداری حفظ وحراست پرونده­های استخدامی و تهيه و جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نياز واحدها.
شرح وظايف كارگزينی  
 اين بخش كليه اقدامات مديريت منابع انساني شامل تامين و ساماندهي و انتصاب نيروي انساني، آموزش و پرورش نيروي انساني، ترفيعات، ماموريت ، بركناري از خدمات، برقراري حقوق و مزاياي كاركنان.

اسامی كاركنان شاغل در امور اداری معاونت بهداشتی دانشگاه

رديف نام و نام خانوادگی مسئوليت emil شماره تماس
1 حسین نوروزی رئيس امور اداري    
2 یعقوب فغان پور روشن مسئول كارگزيني   09112187262
3 زهرا حافظی

كارگزين

   
4 سيده زهرا صادقيان كارگزين    
5 هانی ذكريايی

كارگزين

   
6 منيره اكبرزاده

كارگزين

   

  7

مهندس قاسم رحیمی  کارشناس رایانه     
 
  8
 مهندس خانم رحمانی  کارشناس رایانه   

شماره تماس: ۹ - ۳۲۳۳۲۸۷۶ - ۰۱۱۱    داخلی ۱۲۹و ۱۲۸و ۱۲۴

  شرح و وظايف حوزه دبيرخانه و بايگانی

ثبت كليه نامه های وارده و صادره تفكيك كليه نامه های ستادی، شهری و روستايی انديكس نامه ها، ارجاع نامه ها توسط نامه رسان به كليه واحدهای شهری و روستايی و ستادی- بايگانی كليه پرونده های پرسنلی كاركنان معاونت - بايگانی كليه نامه های اداری

رديف نام و نام خانوادگي مسئوليت emil شماره تماس
1 حسين جانعلی پور مسئول دبيرخانه و بايگانی    
2 شيرزاد رضاپور بايگان    
3 علی قلی تبار شش پلی  امور دفتری    
4 علی اصغر اصغری امور دفتری    

 شماره تماس:

    ۹ - ۳۲۳۲۸۷۶ - ۰۱۱۱  داخلی  ۱۲۷و ۱۲۶