فهرست

مرکز آموزش بهورزی

ساختار آموزش اداری
در راستای تحقق اهداف نظام سلامت در کشور مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای
مهارت کافی تاسیس گردیده اند.
این هدف از طریق آموزش و تربیت بهورزان قبل از استخدام و تدوین برنامه بازآموزی آنان تحقق می یابد.
کارشناس مسئول بهورزی استان مسئول نظارت بر فعالیت های مراکز آموزش بهورزی شهرستان ها و ارزشیابی عملکرد آنهاست.
فعالیت مرکز آموزش بهورزی
*پذیرش بهورز
از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور : مدیر آموزش بهورزی-کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان
رئیس مرکز بهداشت شهرستان- مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان
اجرای برنامه های آموزش نظری-عملی و کارآموزی و ترتیب حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی
*برگزاری آزمونهای پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی
*برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا
*برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما
*تدوین طرح درس روزانه وکلی و چک لیست های آموزشی
*برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزش
*تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
*برپایی اردوهای علمی فرهنگی تفریحی دانش آموزان بهورزی در معیت مربیان
*اجرای آموزش عملی و کارآموزی کمکهای اولیه و ....در بیمارستان
*همکاری با فصلنامه بهورز ،جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم های نیاز سنجی کارکنان جهت ارسال
به دفتر فصلنامه
*تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه
*طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیر حضوری (از راه دور) بهورزان و برگزاری آزمون فصلنامه بهورز
*شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به سایر رده ها
*برنامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه و تحلیل کارگاههای برگزار شده
*برگزاری کلاسهای عملی و مهارت آموزی جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند
*مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی،کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
*مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
*مشارکت در جلسات هماهنگی دانشکده ها وجهت انتقال مشکلات موجود دوره کار آموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی
*برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی
*انتخاب بهورز و مربی نمونه
*تشکیل شورای بهورزی
*حضور فعال درجلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
*مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
*نظارت مستمربرفعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و باز خورد به مدیر مرکز مربوطه
*ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهادتشویق و تنبیه کارکنان
*مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
*همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید
*تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان
*مشارکت در امور اداری بهورزان(ارزشیابی سالانه ،ارتقا شغلی،تغییر عنوانو...)
*پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی
*تامین امور رفاهی بهورزان و دانش آموزان بهورزی با همکاری امور اداری
*مشارکت در کمیته نقل و انتقالات(به ویژه بهورزان)
*تاسیس و راه اندازی مدکز آموزش بهورزی بر اساس طرح توسعه گسترش شبکه های بهداشتی درمانی و با مجوز کتبی از معاونت سلامت
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
*با توجه به نیاز سیستم به یک مرکز آموزشی توانمند و وجود برنامه های آموزش بدو خدمت نیروها و باز آموزی بهورزان و... مراکز
آموزش بهورزی حتی اگر فاقد دانش آموز بهورزی باشند باید فعالیت های آموزشی را کماکان ادامه دهند.
 

چارت تشکیلات آموزشی مرکز

ردیف عناوین شغلی تعداد کارکنان آموزشی
1 کارشناس بهداشت خانواده 1 نفر زن
2 کارشناس بهداشت عمومی 1 نفر ترجیحا مرد
3 کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای 1 نفر
4 کارشناس مامایی 1 نفر زن
5 کارشناس پرستاری 1 نفر زن


دانش آموزان بهورزی موظفند تحت نظارت مربیان در مدت زمان کارآموزی خدمات زیر را به جمعیت ساکن روستای اصلی و روستاهای اقماری ارائه نمایند:
1-شناسایی جمعیت جغرافیایی روستا،سرشماری خانوارها و جمع آوری اطلاعات آماری کامل جمعیت تحت پوشش خانه های بهداشت و تنظیم زیج حیاتی و پرونده خانوار
2- برقراری ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنان در زمینه های بهداشتی
3-آموزش بهداشت در کلیه زمینه های بهداشتی
4- ارائه مراقبتهای بهداشتی شامل:
*خدمات بهداشت خانواده: مراقبت بهداشتی کودکان زیر 8سال_ مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال_برنامه مراقبت کودک سالم_
مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران_مشاوره قبل از ازدواج_ارائه خدمات تنظیم خانواده_بهداشت دهان و دندان_آموزش تغذیه _بهداشت
سالمندان_سلامت میانسالان_خدمات پیشگیری و مراقبت از بیماریها
*بهداشت مدارس شامل بهداشت محیط مدرسه،معاینات سالانه دانش آموزان و مشارکت در سنجش سلامت دانش آموزان کلاس اول و بیماریابی آنان
*بهداشت محیط روستا
*کمکهای اولیه
*درمانهای ساده علامتی مشخص شده
*تکمیل فرمهای بیمه گری و ارسال به مراکز بهداشتی درمانی
*جلب همکاری مردم جهت پیشبرد برنامه های بهداشتی
*همکاری با اعضای تیم سلامت(پزشک_کاردان_ماما)
*جلب همکاری سایر بخشهای دولتی و غیر دولتی جهت پیشبرد برنامه های بهداشتی
*جمع آوری و ثبت آمار،تنظیم و ارسال گزارش فعالیت ها به مرکز بهداشتی درمانی


مواد درسی وتقویم زمانی برنامه آموزش بهورزی براساس نظام واحدی به مقدار3341 ساعت در مدت 24 ماه معادل 75 واحد با احتساب دروس نظری وکارآموزی می باشد.

پذیرش بهورز کاردان از طریق تشکیل کمیته پذیرش بهورز شهرستان و با حضور مدیر مرکز آموزش بهورزی_کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت شهرستان_رئیس مرکز بهداشت شهرستان_مسئول کارگزینی مرکز بهداشت شهرستان

مواد درسی،تعدادساعت و تقویم زمانی برنامه آموزش دانش آموزان با مدرک فوق دیپلم که برای اشتغال در موقعیت شغل بهورزی گزینش شده اند در دو پایه اول و دوم برابر با891 ساعت و در طول مدت 6/5 ماه با احتساب دروس نظری و عملی و کار آموزی می باشد.

کارکنان مرکز آموزش بهورزی

ردیف نام و نام خانوادگی نوع استخدام سمت
1 دکتر مینو طاهری رسمی مدیر آموزشگاه بهورزی
2 بنفشه اسبکیان " مربی مامایی
3 شارونا لیاقتی " " بهداشت خانواده
4 سیده بهشته موسوی " " پرستاری
5 غلامحسن رستم پور " " بهداشت حرفه ای
6 سید مصطفی میرزاد " " مبارزه با بیماریها
7 زینت بزاز قرارداد متصدی امور دفتری
8 هدیه درزی شرکتی خدمات
9 حسن گنجی آژانس راننده


شماره تلفن :2255709-0111