فهرست

واحدسلامت نوجوانان، جوانان، و مدارس معاونت بهداشتی بابل

واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای ستادی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی می باشد، ایجاد جامعه ای که نوجوانان وجوانانی توانمند و سالم در همه سطوح جسمی، روانی، اجتماعی دارد به صورتی که این جوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها در دوره جوانی بلکه در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته و با عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآ زندگی کنند ازاهداف این واحد است.

به طور کلی واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس با سه هدف زیر فعالیت می نماید:

  - ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیاز گروه هدف در زمینه های مختلف سلامت برای اصلاح و بهبود شیوه های زندگی سالم

  - افزایش دسترسی گروه هدف به خدمات بهداشتی درمانی در کلیه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی

  - فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای گروه هدف

پرسنل :

نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
مژگان رجبعلیان کارشناس  مسئول بهداشت مدارس لیسانس Mojgan-416@yahoo.com
حمیده رمضانی کارشناس بهداشت مدارس لیسانس -
فهیمه ذبیحی کارشناس بهداشت مدارس لیسانس  
       

تماس با گروه :

تلفن مرکزبهداشت شهرستان 9-01132332876
تلفن مستقیم کارشناس مسئول 01132364616
تلفن داخلی گروه 138
دورنگار 32339403 - 32363875

 

برنامه ها وفعالیتهای واحد:
 
* نظارت وپایش براجرای برنامه های تدوین شده وپیگیری آنها درسطح خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی - درمانی

* تشکیل جلسات آموزشی جهت پزشکان ، کارشناسان ،کاردانان وبهورزان

* انجام معاینات غربالگری وپزشکی برای دانش آموزان پایه های اول ابتدایی درپایگاههای سنجش و دانش آموزان پایه های اول راهنمایی ودبیرستان در خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی در مانی شهری

* انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول دبیرستان وتکمیل واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی
* معاینه ، بیماریابی ودرمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوزیس در سطح مدارس شهری وروستایی

* همکاری در اجرای طرح آهن یاری دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان با واحد تغذیه

* همکاری در اجرای طرح سنجش ید در ادرار در دانش آموزان مقطع ابتدایی با واحد تغذیه

* بهبود وضعیت بهداشت محیط مدارس

* بهبود وضعیت تغذیه در مدارس

* پیشگیری از بیماریهای شایع در سنین مدرسه

* پیشگیری از حوادث وسوانح در سنین مدرسه

* جمع آوری آمارهای مراکز وتجزیه وتحلیل اطلاعات

* محاسبه وارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان به تفکیک جنس وشهر وروستا

* تهیه و توزیع نشریات آموزشی

* تشکیل جلسات درون بخشی وبیرون بخشی با واحدهای داخلی وادارات دیگروهماهنگی با آنها جهت اجرای بهتر برنامه ها

* تهیه لوازم وتجهیزات مورد نیاز جهت معاینات غربالگری وپزشکی دانش آموزان وتوزیع آنها در سطح پایگاههای سنجش ،مراکزبهداشتی-درمانی ، وخانه های بهداشت