فهرست

بهداشت حرفه ای

واحد بهداشت حرفه‌ای به منظور حفظ ، نگهداری و ارتقاء سطح سلامت شاغلین ،بهسازی محیط های کار و کاهش مخاطرات فعالیت می نماید . برنامه ریزی جهت نظارت بر شرایط محیط‌های کار،‌ارزیابی و اندازه گیری عوامل آلاینده محیط کار(شیمیایی،‌فیزیکی،‌ارگونومی و...) و استاندارد سازی محیط‌های کار همچنین مدیریت سلامت شاغلین با انجام معاینات بدو استخدام و دوره‌ای و ارتقای سطح اگاهی گروههای هدف از اهم فعالیت‌های سلامت محیط و کار این واحد می باشد.

واحد بهداشت حرفه‌ای به منظور حفظ ، نگهداری و ارتقاء سطح سلامت شاغلین ،بهسازی محیط های کار و کاهش مخاطرات فعالیت می نماید . برنامه ریزی جهت نظارت بر شرایط محیط‌های کار،‌ارزیابی و اندازه گیری عوامل آلاینده محیط کار(شیمیایی،‌فیزیکی،‌ارگونومی و...) و استاندارد سازی محیط‌های کار همچنین مدیریت سلامت شاغلین با انجام معاینات بدو استخدام و دوره‌ای و ارتقای سطح اگاهی گروههای هدف از اهم فعالیت‌های سلامت محیط و کار این واحد می باشد.شرح وظایف و مسئولیتها  :

.۱   برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف کلی بهداشت حرفه ای باتوجه به سیاستها،  دستور العمل ها  و  امکانات

 .۲ نظارت و ارزشیابی و پایش برنامه های اجرا شده در واحدهای سازمانی مرتبط و تعیین نقاط قوت و ضعف آنان

 .۳ شناسایی، اندازه گیری، پایش عوامل زیان آور محیط کار و تعیین   راهکار های  مناسب .

.۴  بازدید از کارگاههای تحت پوشش و بررسی و ارزیابی اجرای دستورالعملها، قوانین و مقررات بهداشتی مطابق چک لیست وفرمهای بازدید.

  .۵ اعلام نواقص بهداشت حرفه ای کارگاهها به کارفرمایان و مسئولین مافوق.

.۶  نظارت بر انجام فرآیندهای بهداشت حرفه ای در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت روستایی

.۷  اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای برای گروههای هدف

 .۸  بررسی، ارزیابی و تحلیل آمار و اطلاعات فعالیتهای بهداشت حرفه ای کارگاههای تحت پوشش به منظور ارتقاء فعالیتها.

.۹  نمونه برداری، اندازه گیری , ارزیابی عوامل زیان محیط کار و ارائه راهکار به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار باتوجه به استانداردهای موجود.

 .۱۱ نظارت و پیگیری در امر تأسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار

۱۲-بررسی صلاحیت پزشکان متقاضی انجام معاینات شغلی و صدور مجوّز فعالیّت .

۱۳- پیگیری جهت انجام معاینات دوره ای و نظارت بر روند اجرای معاینات شغلی و عملکرد شرکتهای مجری معاینات.

۱۴-بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی ارائه خدمات فنی مهندسی بهداشت حرفه ای و صدور مجوّز فعالیّت.

 .۱۴ مشارکت در تحقیقات کاربردی و طرح های مطالعاتیمرتبط در عرصه نظام سلامت.

  .۱۵ انجام سایر امور مرتبط طبق دستور مقام ما فوق.