فهرست

شرح وظایف معاونت بهداشتی دانشگاه

شرح وظایف

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت شهرستان به استناد ماده 20 قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واحدی است مستقل ازنظر فنی، اداری و مالی که زيرنظر رييس دانشگاه علوم پزشکی و هماهنگی و همکاری معاونت های دانشگاه فعاليت مينمايد

معاونت بهداشتی زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی بوده و بر اساس شرح وظائف پيش بينی شده در سيستم بهداشتی ( با مديريت معاون بهداشتی) با نه واحد ستادی به امر برنامه ريزی، هدايت، نظارت، سازماندهی برنامه ها و ارزشيابی آنها در سطح مراكز بهداشت شهرستانها (باهماهنگی و همكاری ساير معاونت های دانشگاه) می پردازد. اين معاونت علاوه بر ارتباط با رياست دانشگاه و ساير معاونت های مربوطه به طور مستقيم با معاونت سلامت و همچنين ادارات كل (مربوط به هر واحد ستادی) در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ارتباط می باشد و از سوی آنها پشتيبانی(علمی_‌ مالی و ...) هدايت و نظارت و سازماندهی می گردد.

مسئولیتها

طرح گسترش و اصلاح واحدهای بهداشتی مطابق با تغییرات توزیع جمعیت و سهولت دستیابی افراد جامعه به خدمات بهداشتی

مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات تنظیم خانواده به کلیه مادران در سنین باروری

 نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتی زباله

 تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به کلیه شبکه های استان

 جمع آوری و بررسی گزارشهای فعالیتهای مراکز بهداشت ، اعلام نتایج و تهیه گزارشات برای مسئولین

کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها

 توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم

 تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه

 برآورد، تهیه و تدارک دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه

 نظارت و ارزشیابی بر کلیه فعالیتهای فنی و اداری مالی واحدهای تابعه در سطح استان

 برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سلامت دانش آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش

 شناسایی و طبقه بندی مشکلات بهداشتی منطقه به همراه مشکلات اجرایی و فنی

 تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سلامت روان (mental health) در سطح جامعه

 مدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد غذایی جامعه

 مدیریت اطلاعات و آمار در سیستم شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها

نظارت وکنترل عوامل زیان آور شغلی در محیطهای شغلی

 شرکت در طرح و تکمیل آموزش پزشک جامعه نگر در واحدها

 تهیه و تکمیل تحقیقات ملی در زمینه فیلدهای بهداشتی منطقه