فهرست

معرفی واحد امور مالی و حسابداری

مهمترین وظایف واحد مالی و حسابداری برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی سازمان  در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون و برون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی

شرح وظایف امور مالی معاونت بهداشتی

درآمد

 جمع آوری نسخ حاص از ارائه خدمات از مراکز درمانی تحت پوشش و بررسی آنها

 تعیین میزان مطالبات از مؤسسات بیمه ای و غیر بیمه ای و اشخاص

ارسال بموقع صورتحسابها به مؤسسات طرف قرارداد با معاونت بهداشتی

 پیگیری وصول بموقع در آمدها

 پیگیری ویژه بمنظور کاهش کسورات صورتحسابها

 پیگیری اجرای بموقع دستورالعملها و قراردادهای در آمدی و تعرفه ای

 جمع آوری آمار کلی از مراکز

 دریافت قبص از ستاد دانشگاه و تحویل آن به مراکز

 آموزش پزشکان و ماماها جهت اشتغال در مراکز ( بیمه روستایی )

 ارائه آمارهای درخواستی از بیمه روستایی – وزارتخانه و مسؤولین مافوق

 ثبت اطلاعات درکامپیوتر و پیگیری قرارداد ورود نسخ به کامپیوتر

بازدید از مراکز ( داروخانه – دفتر پذیرش و ... )

 بررسی نسخ داروخانه های قراردادی ( شخصی ) بیمه روستایی

 رسیدگی به قیمت داروها و خدمات

 ثبت درآمدهای متفرقه (‌کمکهای مردمی – اجاره – صدور کارت بهداشتی – آزمایشات مواد خوراکی – نمونه گیری آب و غیره )

 تهیه گزارشات تحلیلی رسیدگی

 مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

کنترل و بررسی مدارک و ضمائم اسناد به منظور انجام مراحل بعدی ( صدور برگه و چک )

رسیدگی به اسناد حسابداری بمنظور تعیین میزان بدهی براساس مدارک اثبات کننده بدهی ( تسجیل )

صدور سند حسابداری کلیه دریافت ها و پرداخت ها

همکاری در تهیه نامه ها – دستورالعملها و قراردادها

پرداخت علی الحساب به پرسنل – تنخواه به کارپردازان – پیش پرداخت به فروشنده هاو شرکت ها

جمع آوری و تنظیم اسناد پرداخت شده جهت ارسال به ستاد مرکزی دانشگاه 8- محاسبه و کسر کسورات قانونی اسناد

 اعتبارات و دفترداری

 تأمین اعتبار درخواست ها پس از مرحله تشخیص

 نگهداری حسابهای بدهکاری اشخاص ( تنخواه گردان پرداخت – علی الحساب و پیش پرداخت ) پیگیری و تسویة آنها

 تهیه صورت عملکرد ماهیانه بودجه برای هر یک از حسابهای مستقل

 تهیه گزارشات مالی ( ترازنامه – صورت ریز حسابها - مغایرت بانکی ) بصورت ماهیانه

 صدور برگه و چک اسناد حسابداری کلیه دریافت ها و پرداخت ها

 تهیه سایر گزارشات مالی جهت اتخاذ و تصمیم مدیران و مسؤولین

 تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی – کدگذاری و طبقه بندی آنها

 ثبت اسناد ارسالی – وجوه دریافتی – تنخواهها و علی الحسابهای دریافتی از اسناد

 دریافت و پرداخت کلیه وجوه بودجه جاری – اختصاصی ردیف ابلاغی و سایر منابع براساس قوانین و ضوابط

ثبت اسناد در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه – معین – اعتبارات – تعهدات و دفتر کل

 حقوق پزشکان و ماماهای بیمه روستایی

محاسبه حقوق براساس دستورالعمل ارسالی از وزارتخانه – پرداخت 80% بصورت ماهیانه و فصلی پس از پایش به کارکنان براساس گواهی انجام شده و تهیه گزارش به اداره کل گسترش

پیاده کردن احکام حقوقی پرسنل ( رسمی – پیمانی – قراردادی – طرحی ) در برنامه حقوق و مزایا

 تهیه وتنظیم سند حقوقی کارکنان با ریزکسورات آن

تهیه و تنظیم اسناد تفاوت احکام کارکنان که نسبت به ارتقاء حکم حقوقی آنان تنظیم می گردد.

 تهیه تنظیم و کنترل کسورات ( صندوق ها – بیمه ها – طرحها – مالیات و غیره )

 پرداخت حق الزحمه واحدهای تابعه

 تهیه وتنظیم لیست بن های غیر نقدی – نقدی – عیدی – پاداش کلیه کارکنان براساس عملکرد آنان

 تهیه فیش حقوقی برای کارکنان

 پرداخت اضافه کار بازخرید خدمت – بازخرید مرخصی – بازنشستگی – پاداش پایان خدمت و غیره

 تنظیم نامه ها و مراسلات اداری با بانک – بیمه و صندوق های قرض الحسنه

تحویل فرم ضمانت نامه و کسر از حقوق و راهمای کارکنان جهت اخذوام

معرفی کارکنان جدید الاستخدام – طرحی و قراردادی به بانک و مشمولین قانون کار به تأمین اجتماعی