فهرست

فنی ساختمان - تاسیسات

شرح وظایف واحد فنی ساختمان - تاسیسات: بهسازی فضاهای بهداشتی و رفع مشکلات بوجود آمده در ستاد معاونت بهداشتی، مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی وخانه های بهداشت

 

   برنامه های فنی ساختمان - تاسیسات :

الف) تعمیرات اساسی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و خانه های بهداشت

ب) بهره مندی ازبخش خصوصی درتاسیسات وجذب مشارکتهای مردمی

 ج) تکمیل پروژه های بهداشتی شامل احداث مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و خانه های بهداشت