فهرست

کارپردازی

کارپردازی :

1- دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.
2- خرید اجناس و خدمات طبق قوانین مالی ومعاملاتی
3- تحویل اجناس به انبار و گرفتن رسید آنها تأیید خدمات خریداری شده توسط درخواست کننده آن و تنظیم صورت تحویل در محل
4- تنظیم اسناد و تحویل به آن به رسیدگی
5- تکمیل ضمائم و مدارک اسناد رسیدگی شده طبق قانون
6- پرداخت از طریق حواله حساب – واریز حساب یا در وجه بستانکاران
7- استعلام بهاء قبل از خرید و گزارش آن به مقام مافوق