فهرست

معرفی

معاونت بهداشتی

معاونت بهداشتي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مي باشد و بر اساس شرح وظائف پيش بيني شده در سيستم بهداشتي ( با مديريت معاونت بهداشتي) در واحدهای فنی ستادي واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس ، واحد مبارزه با بیماری های واگیر، واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر، واحد سلامت خانواده و جمعیت، واحد مدیریت حوادث و بلایا، واحد بهبود تغذیه جامعه، واحد بهداشت محیط، واحد بهداشت حرفه ای، واحد آموزش سلامت،  واحد بهداشت روان، واحد آمار و رایانه، واحد امور دارویی، واحد HSR به امر برنامه ريزي، هدايت، نظارت، سازماندهي برنامه ها و ارزشيابي آنها در سطح مراكز بهداشت شهرستانها (باهماهنگي و همكاري ساير معاونت هاي دانشگاه) مي پردازد.اين معاونت علاوه بر ارتباط با رياست دانشگاه و ساير معاونت هاي مربوطه به طور مستقيم با معاونت سلامت و همچنين ادارات كل (مربوط به هر واحد ستادي) در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ارتباط مي باشد و از سوي آنها پشتيباني (علمي_‌ مالي و ...) هدايت و نظارت و سازماندهي مي گردد.

 

مسئولیتها

- کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها

- تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به کلیه شبکه های استان

- مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات تنظیم خانواده به کلیه مادران در سنین باروری

- نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتی زباله

- نظارت وکنترل عوامل زیان آور شغلی در محیطهای شغلی

- توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم

- تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه

- برآورد، تهیه و تدارک دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه

- نظارت و ارزشیابی بر کلیه فعالیتهای فنی و اداری مالی واحدهای تابعه در سطح استان

- برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سلامت دانش آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش

- تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سلامت روان (mental health) در سطح جامعه

- مدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد غذایی جامعه

- مدیریت اطلاعات و آمار در سیستم شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها

- شناسایی و طبقه بندی مشکلات بهداشتی منطقه به همراه مشکلات اجرایی و فنی

- طرح گسترش و اصلاح واحدهای بهداشتی مطابق با تغییرات توزیع جمعیت و سهولت دستیابی افراد جامعه به خدمات بهداشتی

- شرکت در طرح و تکمیل آموزش پزشک جامعه نگر در واحدها

- تهیه و تکمیل تحقیقات ملی در زمینه فیلدهای بهداشتی منطقه

- جمع آوری و بررسی گزارشهای فعالیتهای مراکز بهداشت ، اعلام نتایج و تهیه گزارشات برای مسئولین