فهرست

پزشک خانواده شهری

نظام سلامت عبارت است از تمام سازمان ها، موسسات و منابعی که به ارائه یا تولید اقدامات سلامت اختصاص دارند و Health action عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات بهداشت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت باشد.

 پزشك خانواده مسئوليت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته‌ي خدمات تعريف شده؛ بدون تبعيض سنی، جنسی، ويژگیهای اقتصادی اجتماعیو ريسك بيماری در اختيار فرد، خانواده، جمعيت و جامعه‌ی تحت پوشش خود قرار دهد. پزشك خانواده در هنگام عقد قرارداد، يك پزشك واجد شرايط را به عنوان جانشين برابر ضوابط این دستورالعمل با اخذ مهر و امضای ایشان معرفی می نماید.پزشک خانواده و تیم سلامت موظف هستند برابر دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت نسبت به تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، انجام ویزیت پایه و ثبت کلیه اقدامات، ارجاعات و نتایج خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در این پروندهِ برخط اقدام نمایند.

 بسته خدمات سلامت (Health Services Package):

خدمات بهداشتی، درمانی، يا توانبخشی پايه و دارای اولويت مانند مراقبتهای بهداشتی برابر برنامه های سلامت کشوری(مجموعه پیوست که توسط وزارت بهداشت تهیه شده و حسب نیاز بازنگری و تکمیل می شود)، خدمات پزشکی شامل کليه اقدامات درمانی سرپائی، تجويز داروهای لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبی، درخواست مشاوره و  پیگيری مراقبت های انجام شده يا قابل انجام برای جمعيت تحت پوشش و همچنين خدمات توانبخشی پايه و دارای اولويت كه باید توسط پزشك خانواده يا تيم سلامت ارائه يا فراهم ‌شود. خدمات ارتقاي سلامت، پيشگيري و درمان‌هاي اوليه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پي‌گيري بيمار، اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقای سلامت عمومی عمده‌ی خدمات اين سطح را تشكيل میدهد كه در چارچوب خدمت‌های واحد پزشكی خانواده اقدامات پشگيرانه، ارائه درمانهای اوليه، تجويز دارو، درخواست انجام خدمات پاراكلينيك، درخواست مشاوره، ارجاع بيماران و پيگيري بيماران ارجاعی و همچنين ثبت و ضبط اطلاعات بيماران در پرونده الکترونیک سلامت آنها می باشد كه در چارچوب خدمات تیم سلامت و پزشك خانواده شكل می گيرد.

- اقدامات و مداخلات ساده جراحي و باليني: شامل خدماتي (غير اورژانس) است كه حسب مهارت و تمايل پزشك خانواده به شرح زير انجام مي‌شود، که متضمن پرداخت تعرفه دولتي بوده كه 30 درصد آن توسط مراجعه كننده و 70 درصد آن توسط سازمانی بيمه قابل پرداخت خواهد بود. (فهرست اين خدمات مطابق فهرست سازمانهاي بيمه خواهد بود) :  وازكتومي بدون تيغ جراحي (برابر ضوابط وزارت بهداشت)- ختنه - كشيدن ناخن - برداشتن خال و ليپوم و زگيل (در موارد غير زيبايي)- نمونه برداري از پوست و مخاط- كاتتريزاسيون ادراري - آتل بندي شكستگي ها - شستشوي گوش - خارج كردن جسم خارجي  - كار گذاشتن لوله معده و ركتوم - انجام احياء قلبي ريوي - لوله گذاري تراشه - اقدامات اوليه در مسموميت ها - اقدامات اوليه در اورژانسهاي تنفسي - اقدامات اوليه در بيماران مصدوم - اقدامات اوليه در بيماران اورژانسي و هماهنگي براي انتقال مجروح به سطوح بالاتر براي ادامه درمان - بخيه و دبريدمان زخم‌ها.

- مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع (محل استقرار پزشک خانواده مسئول و قسمت بهداشت عمومی تیم سلامت مثل کاردان/کارشناس بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها و ... و پایگاه پزشک خانواده ضمیمه بوده ) كه به طور معمول در جايي نزديك به محل زندگي مردم (جمعيت تحت پوشش) قرار دارد، و در آن نخستين تماس فرد با نظام سلامت از طريق پزشك خانواده يا تيم سلامت اتفاق مي‌افتد

- پزشک خانواده موظف است در تمام ساعت شبانه روز ( بجز ساعات 10 شب تا 7 صبح که با درخواست ستاد استانی و تأئید ستاد کشوری قابل تغییر است) با در اختیار گذاردن تلفن ثابت و همراه خود به کلیه تماس های تلفنی افراد تحت پوشش پاسخ داده و نسبت به ارائه مشاوره و راهنمایی لازم اقدام نماید.

- انجام خدمات پرستاري نظير تزريقات و وصل سرم در سرانه پزشک خانواده و تیم سلامت منظور گردیده و رايگان ارائه می باشد ولي مواد مصرفي (سرنگ و ست سرم) توسط گيرنده خدمت تأمين خواهد شد

- ساعت كـار تيم سلامت روزانه 8 ساعت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر (8 تا 12 و 4 تا 8 و پنج شنبه ها فقط صبح) تعيين میگردد.

- اگر نسخه بيمار توسط پزشك خانواده، متخصص و فوق تخصص به آزمايشگاه و تصويربرداری طرف قرارداد و در قالب نظام ارجاع، ارجاع شده باشد، 80% هزينه در بخش دولتی و 70% هزينه در بخش خصوصی (طبق تعرفه توافقی) به عهده سازمان های بیمه خواهد.

- اگر بيمار جهت دريافت خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداری به مراکز غير طرف قرارداد مراجعه نمايد پرداخت صدرصد هزينه ها به عهده وی خواهد بود.