فهرست

عناوین برنامه های بهداشت محیط

۱-بسیج سلامت نوروزی
۲-نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع وفروش مواد غذایی آرایشی وبهداشتی
۳-نظارت بهداشتی بر اماکن عمومی
۴-کنترل آب آشامیدنی
۵-برنامه بهسازی محیط روستاها
۶-مبارزه با حشرات و جوندگان
۷-مقابله باسوانح وبلایای طبیعی وغیر طبیعی 
۸-گندزدایی مکانهای آلوده
۹-نظارت برمراکز بهداشتیودرمانی روستایی وخانه های بهداشت
۱۰-شرکت درجلسات باز آموزی وسمینارهای برون بخشی ودرون بخشی
۱۱-شرکت در طرحهای ملی وکشوری
۱۲-آموزش بهداشت محیط جهت گروههای هدف
۱۳-شرکت در جلسات شورای بهداشت شهرستان
۱۴-شرکت در جلسات شورای بهداشت شهرستان بخشها
۱۵- شرکت در جلسات کمیسیون نظارت
۱۶- گندزدایی مکانهای آلوده
۱۷-شرکت در کمیسیونهای اداری جهت هماهنگی وپیشبرد اهداف بهداشتی
۱۸-کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب
۱۹- شرکت درسوانح وبلایای طبیعی وغیر طبیعی (درصورت لزوم)
۲۰-شرکت در جلسات باز آموزی وسمینارها طبق دستورالعملهای مربوطه
۲۱-بازدید از اماکن متبرکه ومساجد طبق دستورالعملهای مربوطه
۲۲-کنترل وگندزدایی اردوگاهها وزندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها
۲۳-بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه
۲۴-شرکت در طرحهای ملی وکشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی
۲۵-آموزش بهداشت پیشه وران از طریق شرکت در کلاس آموزشگاه اصناف
۲۶-آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره
۲۷-آموزش بهداشت دانشجویان درمقاطع پزشکی وپیراپزشکی
۲۸-شرکت در جلسات شورای بهداشتی شهرستان