بارگزاری
فهرست
فتح اله رحمتی نقیبی

فتح اله رحمتی نقیبی رئیس اداره حسابداری

کارشناس حسابداری

علی غلام نیا خطیر

علی غلام نیا خطیر کارشناس امور مالی

کارشناس حسابداری

عباس خیری

عباس خیری مسئول اعتبارات و رسیدگی

کارشناس

داود اسد پور

داود اسد پور امین اموال

کارشناس

عارف ملکیان

عارف ملکیان امین اموال

کارشناس

محمد جواد علیپور

محمد جواد علیپور کارشناس امور مالی

کارشناس

سید مرتضی حسینی اطاقسرا

سید مرتضی حسینی اطاقسرا مسئول اسناد پزشکی

کارشناس

علی نعمت پور

علی نعمت پور بایگان

کارشناس

شهربانو جعفری تبار

شهربانو جعفری تبار معاون و مسئول حقوق ودستمزد

کارشناس

زبیده غافری

زبیده غافری مسئول حسابداری تعهدی

کارشناس

هاجر خاتون درزی

هاجر خاتون درزی کارشناس حقوق و دستمزد

کارشناس