بارگزاری
فهرست
مهندس میرمهدی چناری

مهندس میرمهدی چناری مسئول واحد فنی و ساختمان

کارشناسی مهندسی معماری

احمد فضل اله نژاد

احمد فضل اله نژاد کارشناسی مهندسی عمران- کارشناس فنی

شرح وظایف:

-  نظارت موثر و هدفمند بر اجرای پروژه های بهداشتی

- گزارش و کارشناسی در خصوص طرحهای عمرانی