بارگزاری
فهرست
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی کارشناس بهداشت محیط

دکترای بهداشت محیط phd

دکتر بهرام میرزایی

دکتر بهرام میرزایی پزشک طب کار

پزشک عمومی

محسن میرزایی

محسن میرزایی رئیس گروه سلامت محیط و کار

مهندس بهداشت محیط (کارشناس ارشد HSE)

سید بابک بیکایی

سید بابک بیکایی کارشناس سلامت محیط و کار

مهندسی بهداشت محیط

احمد صالحی

احمد صالحی کارشناس سلامت محیط و کار

مهندسی بهداشت محیط

داود للهی

داود للهی کارشناس سلامت محیط و کار

مهندسی بهداشت محیط

سید حسن حسینی

سید حسن حسینی کارشناس سلامت محیط و کار

مهندسی بهداشت محیط (ارشد زباله)

رستم عباس زاده

رستم عباس زاده کارشناس سلامت محیط و کار

مهندسی بهداشت محیط (کارشناس ارشد HFE)

سید مرتضی مجتبوی

سید مرتضی مجتبوی کارشناس سلامت محیط و کار

مهندسی بهداشت محیط (کارشناس ارشد HSE)

علی کرد فیروزجایی

علی کرد فیروزجایی کارشناس حقوقی

کارشناس ارشد حقوق 

محمد هادی محمد نیا

محمد هادی محمد نیا کارشناس طب کار

کارشناش

ملیحه کجوری

ملیحه کجوری مدیر امور دفتری

دیپلم تجربی

زینب اصغر نیا

زینب اصغر نیا خدمات

دیپلم