بارگزاری
فهرست
دکتر مهدی صادق شش پلی

دکتر مهدی صادق شش پلی مسئول فنی آزمایشگاه معاونت بهداشتی

دکتری عالی علوم آزمایشگاهی بالینی

مرتضی علی گل تبار

مرتضی علی گل تبار مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشتی

کارشناس علوم آزمایشگاهی بالینی

ناهید شاکرزاده

ناهید شاکرزاده (سوپرفایزر و مسئول انبار آزمایشگاه)

کارشناس علوم آزمایشگاهی بالینی

ابراهیم فرج زاده

ابراهیم فرج زاده مدیر داخلی

کارشناس علوم آزمایشگاهی بالینی

ملک پور

ملک پور بیوشیمیست

کارشناس علوم آزمایشگاهی بالینی

رحمان تقی پور حیدری

رحمان تقی پور حیدری متصدی بخش عدم اعتیاد

کاردان علوم آزمایشگاهی بالینی

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی کارشناس آزمایشگاه

کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی

مولود اسلامی

مولود اسلامی کارشناس آزمایشگاه

کارشناس علوم آزمایشگاهی