بارگزاری
فهرست
دکتر فاطمه بیانی

دکتر فاطمه بیانی مدیر گروه گسترش شبکه

پزشک عمومی

دکتر مهدی مقدسی

دکتر مهدی مقدسی پزشک ثبت علل مرگ دانشگاه

پزشک عمومی

رجبعلی رمضانی

رجبعلی رمضانی کارشناس جمعیت و سامانه سیب

کارشناس

سیده مریم موسوی

سیده مریم موسوی کارشناس ساختار، تشکیلات و بهورزی

کارشناس

سیده راضیه کریم پور

سیده راضیه کریم پور کارشناس پزشک خانواده روستایی

کارشناس

ماریا رمضان نیا

ماریا رمضان نیا کارشناس پایش و ارزیابی

کارشناس

عذرا بابا زاده

عذرا بابا زاده کارشناس ثبت مرگ و سفیر رابط سلامت

کارشناس

سیده نجیبه حسن پور

سیده نجیبه حسن پور کارشناس پزشک خانواده شهری

کارشناس مامایی

سمانه خردمندی

سمانه خردمندی کارشناس رضایت سنجی

کارشناس

اصغر یوسف نژاد

اصغر یوسف نژاد متصدی بررسی شکایات و تقاضاهای پزشک خانواده

کارشناس

قائمی

قائمی مدیر دفتر و متصدی اتوماسیون

کارشناس