بارگزاری
فهرست
دکتر رقیه واثقی

دکتر رقیه واثقی پزشک هماهنگ کننده سل و جذام

پزشک عمومی

دکتر رحمت حبیب زاده کاشی

دکتر رحمت حبیب زاده کاشی مدیر گروه بیماریهای واگیر

پزشک عمومی

رحیم ملک زاده

رحیم ملک زاده کارشناس بیماریهای واگیر

کارشناس ارشد

شراره اسدی

شراره اسدی کارشناس بیماریهای واگیر

کارشناس ارشد

سید مصطفی میرزاد

سید مصطفی میرزاد کارشناس بیماریهای واگیر

کارشناس ارشد

رحمان بابا پور

رحمان بابا پور کارشناس بیماریهای واگیر

کارشناس ارشد حشره شناسی

سید اسماعیل موسوی

سید اسماعیل موسوی کارشناس بیماریهای واگیر

کارشناس مبارزه با بیماریها

فاطمه شعبانی

فاطمه شعبانی کارشناس ایدز و هپاتیت

کارشناس مامایی

زینب روشنی

زینب روشنی کارشناس بیماریهای واگیر

کارشناس

خاتم هاشمی

خاتم هاشمی مسئول زنجیره سرد

کارشناس

فاطمه رحمانی

فاطمه رحمانی مسئول بخش واکسناسیون

کارشناس

سیده طاهره موسوی

سیده طاهره موسوی کارشناس ثبت سرطان

کارشناس ارشد

زهرا قلبی

زهرا قلبی کارشناس بیماریهای غیر واگیر

کارشناس