بارگزاری
فهرست

واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل  توسط افراد ذیل هدایت می گردد


مریم ریحانیان

مریم ریحانیان کارشناس آموزش

لیسانس ادبیات فارسی

نرگس میرزانسب

نرگس میرزانسب کارشناس آموزش

کارشناس مامایی

محمد قنبری

محمد قنبری مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت

فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و MPH

حسن حیدری

حسن حیدری کارشناس آموزش و ارتقای سلامت

فوق لیسانس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت