بارگزاری
فهرست
مریم ریحانیان

مریم ریحانیان کارشناس آموزش

لیسانس ادبیات فارسی

نرگس میرزانسب

نرگس میرزانسب کارشناس آموزش

کارشناس مامایی

محمد قنبری

محمد قنبری مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و MPH

حسن حیدری

حسن حیدری کارشناس آموزش و ارتقای سلامت

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

خانم پرشنگ احمد پناه

خانم پرشنگ احمد پناه کارشناس برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

کارشناس مامایی


واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل  توسط افراد فوق هدایت می گردد