بارگزاری
فهرست

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل (مرکز بهداشت شهرستان) درسطح مدیریت توسط افراد ذیل هدایت می گردد.


دکتر مصطفی جوانیان

دکتر مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکزبهداشت شهرستان

متخصص بیماری های عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکترسید داود نصراله پور شیروانی

دکترسید داود نصراله پور شیروانی معاون فنی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دکتر جمیله آقاتبار رودباری

دکتر جمیله آقاتبار رودباری معاون اجرایی ( اداری، مالی)

دکترای مدیریت آموزش عالی

محمدحسین امین زاده

محمدحسین امین زاده رئیس دفتر معاونت بهداشتی

فوق دیپلم IT

حسین نوروزی کبریا

حسین نوروزی کبریا سرپرست امور اداری

فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی