فهرست

گزارش تخلفات بهداشتی با شماره تلفن ۱۹۰

سامانه مدیریت ارتباطات مردمی ستاد فوریت‌های سلامت محیط وکاربا شماره تلفن رایگان ۱۹۰ بصورت شبانه روزی پاسخگوی شکایات شما عزیزان می باشد.

تــــوجـــه

غیر بهداشتی بودن آب و دفع غیر بهداشتی فاضلاب، کلیه موارد مرتبط با بهداشت کشاورزی و بهداشت دامداری ها،عرضه و فروش موادغذایی فاسدو موادغذایی تاریخ مصرف گذشته -فروش مواد غذایی به صورت دستفروشی سیار- نامناسب بودن بهداشت فردی-عدم رعایت بهداشت اماکن بویژه مراکز تهیه و عرضه وطبخ موادغذایی – حمل و نقل نامناسب مواد غذایی با استفاده از ماشین های غیر مجاز(مثل حمل شیرینی بااستفاده از ماشین های سواری و وانت باروصندوق عقب و...)- تهیه وتولید موادغذایی درمراکز غیرقانونی وغیر مجازوزیرزمین های غیر مجاز،

نشت فاضلاب منازل روستایی درمعابرعمومی – تلنبارنمودن فضولات دامی درنزدیکی منازل روستایی –عدم وجود مهراستاندارد،نحوه مصرف وهشداربرروی ظروف موادشوینده وپاک کننده

عدم رعایت بهداشت محیط درمدارس