فهرست

دفتر آموزش و ارتقای سلامت

گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

آزمون حیطه آموزشی ارتقاء سلامت و پیشگیری(9عنوان)از برنامه مذکور در روزهای شنبه و یکشنبه، مورخ 16 و17 اسفند ماه سال جاری،از طریق سامانه فرادید برگزار گردد .کلیه همکاران ستادی ،اعم از مسئولین ،کارشناسان وکارکنان،ملزم به شرکت در این آزمون میباشند. بدیهی است،بر اساس لیست شرکت کنندگان،به هر واحد بازخورد شرکت داده خواهد شد.

فایلها و موشنهای آموزشی برنامه دربه آدرس(ftp://ftp.mubabol.ac.ir) بارگذاری شده وقابل دسترسی میباشد .

سایتftp دانشگاه علوم پزشکی ftp://ftp.mubabol.ac.ir

سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://mubabol.ac.ir/ 

آدرس سایت آواری سلامت وزارت بهداشت

https://iec.behdasht.gov.ir