فهرست

نشست وبیناری راه کارهای تسهیل امور آموزشی در همه گیری کرونا در راستای آموزش پزشکی پاسخگو

نشست وبیناری با موضوع راه کارهای تسهیل امور آموزشی در همه گیری کرونا در راستای آموزش پزشکی پاسخگو با سخنرانی دکتر خیرخواه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹ برگزار می شود.