فهرست

تقویم برنامه های آموزشی واحدهای ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

  شش ماهه اول سال                                                                                                                                                                                                                                               تقویم آموزشی اردیبهشت ماه 98                                                                                                                                                                                                                                   

 تقویم آموزشی خرداد ماه 98

 تقویم آموزشی تیر ماه 98

 تقویم آموزشی مرداد ماه 98

 تقویم آموزشی شهریور ماه 98

  شش ماهه دوم سال

   تقویم آموزشی مهر ماه 98

  تقویم آموزشی آبان ماه 98

  تقویم آموزشی اذر ماه 98