فهرست

تقویم برنامه های آموزشی واحدهای ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

                                                                                                                                                                                                                     

       تقویم آموزشی اردیبهشت ماه 98      

     تقویم آموزشی خرداد ماه 98

     تقویم آموزشی تیر ماه 98

     تقویم آموزشی مرداد ماه 98

     تقویم آموزشی شهریور ماه 98 

       تقویم آموزشی مهر ماه 98

      تقویم آموزشی آبان ماه 98

      تقویم آموزشی آذر ماه 98

    تقویم آموزشی دیماه 98

تقویم_آموزشی_بهمن ماه 1398

تقویم آموزشی اسفند ماه 1398