فهرست

نیازسنجی آموزشی بهورزان

روش تکمیل جدول تعیین نیازهای آموزشی استاندارد بهورزان:(توضیحات به همراه فیلم)

 

گزارش نتایج نیاز سنجی آموزشی بهورزان

پرسشنامه نیازسنجی بهورزان

روش تکمیل جدول تعیین نیازهای آموزشی استاندارد بهورزان:

در هر مرکز خدمات جامع سلامت روسنایی و یا شهری روستایی، جدول مذکور در یک مسیر تکوینی و با مشارکت بهورزان علاقمند(1 بهورز مرد و 1 بهورز زن به ازای هر 10 بهورز شاغل در خانه­های بهداشت تحت پوشش) و اعضای محترم تیم سلامت تکمیل می­گردد.

ابتدا بهورزانی که می­بایستی مشارکت داشته باشند را مشخص نمایید و جدول را در اختیار نفر اول از این گروه قرار داده و توضیح دهید که مطابق با دانش و تجربه خود، دوره­های آموزشی مناسب و لازم برای بهبود عملکرد بهورزان را ثبت نماید. سپس جدول را در اختیار نفر بعدی از بهورزان قرار داده تا ایشان هم دوره­های آموزشی مورد نظر را در صورتی که در جدول ثبت نشده باشد اضافه نماید و این کار تا نفر آخر از بهورزان ادامه می­یابد(حداکثر 4 نفر- در صورتی که تعداد بهورزان شاغل تحت پوشش بیشتر از 10 نفر باشد).

در ادامه جدول مورد نظر را در اختیار تک تک اعضای محترم تیم سلامت در مرکز قرار گرفته تا مطابق نظر ایشان، دوره­های آموزشی مورد نیاز(که قبلاً ثبت نشده باشد) را اضافه نمایند.

جداول تکمیل شده به ستاد ارسال و پس از ادغام و یک کاسه نمودن در اختیار واحدهای ستادی و مربیان محترم آموزشگاه بهورزی قرار گرفته و پس از اتمام مسیر تکوینی جدول نهایی تهیه و سپس پرسشنامه آماده خواهد شد. مراحل بعدی همکاری متعاقباً اعلام خواهد شد.

جداول مذکور صرفاً جهت تعیین نیازهای آموزشی استاندارد و تهیه پرسشنامه کاربرد داشته لذا از نظر تعداد موضوع آموزشی پیشنهادی، محدودیت نداشته و در این مرحله ردیف موضوعات آموزشی پیشنهادی، ارزش اولویت ندارد(رعایت اولویت و ترتیب اهمیت موضوعات مطرح نمی­باشد).

آخرین مهلت جهت ارسال جدول تکمیل شده از طریق اتوماسیون حداکثر روز دوشنبه مورخ 98/5/7 تعیین گردیده با توجه به محدودیت زمانی، جداولی که بعد از تاریخ فوق ارسال گردد فاقد ارزش می­ باشد.