فهرست

گزارش خبری کارگاه مادران باردار واجد شرایط سبد غذایی

برگزاری کارگاه تغذیه در مادران باردار و شناسایی تعداد 100 از مادران باردار دارای سوء تغذیه و فقر مالی به بنیاد علوی جهت حمایت سبد غذایی

کارگاه تغذیه در مادران باردار و واجد شرایط سبد غذایی در تاریخ 98/3/12 یکشنبه در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور 31 نفر ازمراقبین سلامت و ماماهای خانواده مراکز روستایی برگزار گردید.

تعداد 141 نفر از مادران بارداری که دارای آیتم های سوء تغذیه از جمله BMI کمتر از 5/18 ، وزن گیری کمتر از انتظار ، وزن 45 و کمتر ، هموگلوبین کمتر از 11 و دو قول بودند شناسایی شده که از این تعداد 100 نفر که عامل سوءتغذیه به علت فقر مالی بوده توسط پرسنل بهداشتی مراکز تابعه تایید شدند و از طریق واحد تغذیه معاون بهداشتی بابل به بنیاد علوی معرفی شدند که بعد از تایید توسط بنیاد علوی ، سبد غذایی در 6 مرحله و طی مدت یکسال ( هر دو ماه ) در سال 1398 در میان مادران باردار و واجد شرایط توزیع می گردد و پایان هر سال وضعیت مادران این ارزشیابی می شود.