فهرست

توزیع سبد غذایی در روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت 1398 برای یکصد نفر از مادران باردار دارای سوء تغذیه و فقر مالی

سبد غذایی برای یکصد نفر از مادران باردار دارای سوء تغذیه و فقر مالی در محل شرکت تعاونی مرکز بهداشت بابل در روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت 1398 توزیع می گردد.

در این طرح که با همکاری بنیاد علوی و شرکت تعاونی دانشگاه علوم پزشکی بابل و واحدهای ستادی معاونت بهداشتی و با مدیریت واحد بهبود تغذیه اجرا می گردد حدود یکصد نفر از مادران باردار دارای سوء تغذیه و فقر مالی که از قبل طبق پروتکل اجرایی وزارت بهداشت مشخص شده اند در 28 خرداد 1398 سبد غذایی خودشان را با مراجعه به شرکت تعاونی مرکز بهداشت دریافت خواهند کرد.