فهرست

مراکز خدمات جامع سلامت شهری

ردیف

نام مرکز بهداشتی درمانی

جمعیت تحت پوشش

1

امیرکلا1

12681

2

امیرکلا2

12941

3

موسی الرضا

15380

4

رضیاکلا

21075

5

شهید مدرس

28100

6

شهید بزاز

10412

7

شهیدکشوری

22640

8

سرپل محمدحسن خان

5802

9

زینبیه

14798

10

شهدای گمنام

22364

11

ذاکریان

18885

12

سیدجلال

11460

13

شهیدرستمی

18028

14

چهارشنبه پیش

10025

15

22 بهمن

17863