فهرست

متون آموزشی آزمایشگاه

مطالب تخصصی و آموزشی فیلد آزمایشگاه بالینی

 اصول کلی حفاظت و پیشگیري از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه

 آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی در مهار مقاومت میکروبی

  کتاب اصول مستند سازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی.

 راهنماي ايمني و بهداشت فضا، کارکنان ومحيط آزمايشگاه

 تشخیص آزمایشگاهی عفونت های دستگاه ادراری

  کتاب کنترل کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی

 اصول برخورد با موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه

 راهنماي ايمني جهت انتقال نمونه هاي عفوني

 دستورالعمل نحوه شستشوی لوازم شیشه ای

  کتاب کنترل کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی

 الزامات ايمنی و بهداشت در آزمايشگاه

 ضدعفونی وسايل و تجهيزات آزمايشگاه

 الزامات ايمنی و بهداشت در آزمايشگاه

 راهنماي ايمني جهت انتقال نمونه هاي عفوني

 حفاظت و ايمني كاركنان آزمايشگاه

 دستورالعمل نحوه شستشوی لوازم شیشه ای

 ضدعفونی وسايل و تجهيزات آزمايشگاهی

 نحوه آمايش و امحاء پسماندهاي آزمايشگاهي

 موارد ازمایشگاهی در بحران میکروب

 حفاظت و ايمني كاركنان آزمايشگاه

 راهنمای_مدیریت_موارد_لیشمانیوز_جلدی

 کتاب دستور العمل درمان مالاریا

 آزمایشگاه_میکروب_شناسی.pdf

 تست های هورمون شناسی

  کتاب جامع کبد چرب

 آشنایی با انگلهای روده ایی

 کرم شناسی نماتودها

 اطلس رنگی انگل شناسی